Visste du at det i 2020 var 49 av 278 lærerårsverk i Ringeriksskolen som ikke hadde godkjent lærerutdanning? (Statistikk fra SSB)

Det er ingenting som tilsier at denne fordelingen er annerledes i 2022. Det vil si at nesten hver femte undervisningstime som elevene våre i Ringeriksskolen får, gis av en uten lærerutdanning.

Av de 49 hadde 15 av dem kun videregående skole eller lavere utdanning.

Politikerne er skoleeierne

Handlingsplanen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen» dreier seg om kvalitetsutvikling i skolen og gjelder for perioden 2022 – 2024. I planen står det skrevet under pkt. 3 at «Skoleeier har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven oppfylles, og å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for å oppfylle kravene.»

De som vedtar budsjettet i Ringerike er politikerne, og det er politikerne som også til syvende og sist må ses på som skoleeier.

Forskrift til Opplæringsloven kapittel 14 gjør rede for hvilke krav om kompetanse som gjelder ved tilsetting av undervisningspersonell. I Norge er det åtte lærerutdanninger som kvalifiserer deg til en slik tilsetting.

Utdanningsforbundet Ringerike stiller seg derfor kritisk til at altfor mange av våre barn på Ringerike ikke har en lærerutdanna lærer. Vi er rimelig sikre på at foreldre også ville valgt en lærerutdanna lærer til sine barn - hvis de fikk velge.

– Innsparing på 21 millioner

Også kompetansestrategien til Ringerike kommune understreker gjennomgående viktigheten av nødvendig kompetanse, nasjonale krav til kompetanse, rett kompetanse - alt for at innbyggerne i Ringerike skal motta gode tjenester.

Vi mener at politikerne må ta det ansvaret de har og stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at alle våre barn i Ringerike skal få en lærerutdanna lærer!

Da kan de ikke vedta et budsjett som foreslår en innsparing i lønnsbudsjettene på 21 millioner i sektoren Utdanning og familie. Konsekvensene av et slikt budsjett vil bety færre lærere i skoler og barnehager!

Vi har tidligere etterlyst en satsing på Ringeriksbarnehagen og skolen, og mener dette blant annet må innebære at vi rekrutterer lærerutdanna lærere til våre elever. Det handler om å ta barna og elevene i vår kommune på alvor og sikre dem gode og lovpålagte tjenester.

– Må finansiere selv

Visste du at kontaktlærerne i skolen, i en sentral avtale, har fått avsatt noe mer tid til å utføre oppgavene som ligger i denne rollen? Det betyr i praksis noe mindre undervisning på kontaktlærerne, og en annen lærer må ta denne undervisningen.

Summa summarum - det koster penger!

Det følger ingen penger til avtalen fra sentralt hold, ei heller fra lokalt hold. I praksis betyr det at hver enkelt skole må finne penger til å finansiere løsningen selv.

Hva skal prioriteres bort?

Nye læremidler til elevene, redusere stillingen til fagarbeideren, droppe to-lærerordningen i mat og helse?

Dette blir en krevende øvelse! Budsjettforslaget nevner mindre vikarbruk som et tiltak. Hvem rammes av at det ikke settes inn vikarer ved sykdom?

Mangler åtte barnehagelærere

Visste du at Ringerike kommune 15. desember 2021 (telledato) manglet 8 barnehagelærere?

I forskrift til Loven om barnehager omtales det som kalles for pedagognormen. Den sier noe om hvor mange pedagogiske ledere det skal være pr. barn under og over tre år.

Det er rom for å søke midlertidig dispensasjon fra pedagognormen hvis barnehagen ikke klarer å rekruttere pedagogiske ledere. Vi ser at det i Ringerike - hvis vi ser alle barnehagene under ett - hvert år innvilges dispensasjoner.

Vi mener kommunen må sikre at våre barnehager klarer å oppfylle pedagognormen uten dispensasjon. Rett og lovpålagt kompetanse i barnehagene er et minimumskrav, og tidlig innsats starter i barnehagen.

Vi vet at det er krevende tider for stat, kommune og familieøkonomier, men vi kan likevel ikke la være å påpeke hvordan tilstanden er i Ringeriksbarnehagen og skolen.