Gå til sidens hovedinnhold

Uakseptabelt tvangsvern av skog | Olav Bjella og Elling Tryterud

Artikkelen er over 3 år gammel

Bygging av Ringeriksbanen og ny E16 vil legge beslag på mye skogareal, og økologisk kompensasjon vil legge beslag på enda mer skog, sier organisasjonssjef Olav Bjella og rådgiver Elling tryterud i Viken Skog SA.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noe av arealet som Ringeriksbanen og ny E16 vil legge beslag på i Hole og Ringerike, har store naturverdier. Selv om reguleringsplanen i størst mulig grad har forsøkt å unngå slikt areal, vil likevel 52 dekar biologisk verdifull natur bli bygget ned og 121 dekar vil få redusert habitatkvalitet.

Dette skal søkes erstattet gjennom økologisk kompensasjon der annet areal kan bli vernet. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) har Fylkesmannen i Buskerud (FmBu) utarbeidet forslag til vern av 1 016 dekar skog og våtmark, som skal erstatte 173 dekar biologisk verdifull natur. Viken Skog mener at dette er problematisk av flere grunner.

Legger beslag å skog

Bygging av Ringeriksbanen og ny E16 vil legge beslag på mye skogareal, og økologisk kompensasjon vil legge beslag på enda mer skog. Over 600 dekar av verneforslaget er skog, og berører 10 skogeiere i varierende grad. I tillegg er det en del skog i de resterende 400 dekar med våtmark som anbefales vernet. En betydelig del av foreslått verneareal er altså skog.

Olav Bjella

Organisasjonssjef Viken Skog SA

 

Elling Tryterud

Rådgiver Viken Skog SA

 

I behandlingen av stortingsmeldingen Natur for livet, ble det i 2016 vedtatt at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes, og at dette skal skje gjennom vern av offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog. Frivillig vern av skog foregår som et samarbeid mellom skognæring og miljømyndighet, og har siden starten for 15 år siden bidratt til vern av 450 skogområder uten konfliktene vi så på 80- og 90-tallet.

Har vært respektert

Fra skognæringens side har det vært en klar forutsetning at miljømyndighetene ikke samtidig gjennomfører tvangsvern av privateid skog. Denne forutsetningen har blitt respektert og oppfylt fram til nå.

Det er derfor oppsiktsvekkende at KLD har instruert FmBu til å gjennomføre myndighetsstyrt tvangsvern som økologisk kompensasjon for tapte naturverdier langs Ringeriksbanen og ny E16. Prinsippet om å bruke frivillig vern av privateid skog blir nå brutt. Viken Skog har vært bidragsyter til frivillig vern siden oppstarten, og vår erfaring tilsier at det sannsynligvis ville vært mulig å dekke kompensasjonsbehovet gjennom frivillig vern.

Andre vurderinger

FmBu har lagt fram et verneforslag som er over tre ganger så stort som det fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 (FRE16) anbefalte. Økt areal er i all hovedsak begrunnet med at FmBu har gjort andre landskapsøkologiske vurderinger.

KLD har bestemt at bygging av Ringeriksbanen og ny E16 ikke skal medføre netto tap av verdifull natur, og det er verdt å merke seg at FRE16 har anbefalt 327 dekar kompenserende areal nettopp fordi dette kravet fra KLD da vil bli oppfylt. Vi stiller oss derfor svært undrende til at foreslått verneareal er dramatisk mye større enn det FRE16 anbefaler.

Grundige diskusjoner

Med dette som bakgrunn har Viken Skog invitert FmBu til en grundig diskusjon om både prinsipielle og faglige sider ved dette verneforslaget. Samtidig har Norges Skogeierforbund kontaktet KLD og bedt om et snarlig møte for å drøfte de prinsipielle sidene ved saken.

Forslaget om tvangsvern av skog i Ringerike og Hole er det første eksempelet vi kjenner til hvor prinsippet om frivillig vern brytes, og hvis dette blir gjennomført kan det få alvorlige konsekvenser for skogeiernes deltakelse i fremtidige prosesser rundt frivillig vern.

Kommentarer til denne saken