Vårt standpunkt i byplansaken, og i denne konkrete saken, baseres på faktainformasjon, behandlinger som er gjort, og som tar oss tilbake til «Oppdragsbrev – Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss» datert 3. august 2015, hvor det står i siste avsnitt:

«En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.»

Dette brevet er bakgrunnen for at man startet arbeidet med en byplan i Hønefoss.

Les også

Fortsatt mulig å snu i tide - denne saken viser forskjellene

Må ta vår rolle

Kjell B. Hansen, daværende ordfører, var tydelig på at Ringerike kommune må ta sin rolle, å legge til rette for utvikling av sentrum som en forventning fra regjeringen og Samferdselsdepartementet.

Arbeiderpartiet har vært for en sentrumsfortetting og vedtok byplanen av flere hensyn. For å nevne noen

  • Flere arbeidsplasser i sentrum
  • Flere som skal bo i sentrum. Det er også bra for sentrumshandel, kultur- og restaurantbransjen
  • Overgang til å reise grønt, gjennom å legge til rette for at flere kan gå og sykle til Hønefoss stasjon
  • Fortetting i sentrum, gjør at vi får mindre arealtrykk og dermed mindre press på dyrka mark

Etter en lang og omfattende prosess, ble byplanen lagt fram for politisk behandling og vedtatt. Det er verdt å merke seg at Ringerike Senterparti stemte imot forslaget, partiets daværende gruppeleder varslet også i etterkant omkamp om overordna plan. Det forslaget er ikke fremmet.

Ringerike Arbeiderparti har både i behandling i hovedutvalget og formannskapets strategi- og plan-møte redegjort for partiets ståsted i saken angående sluttbehandling av saken om Lloyds marked.

I tråd med byplanen

Vi legger til grunn at rådmannens anbefalte løsning er i tråd med byplanen. Prosjektet er innenfor vedtatte rammer for dette området. Dette har vært rammene for området siden vedtak i kommunestyre 5. september 2019.

Les også

Vil ordfører stå i spissen for å overkjøre folkeviljen?

Vi er derfor uenig i synet som Senterpartiet har på byplanen, og vi mener at innstillingen fra Rådmannen, som har fått flertall i to behandlinger er det som best vil nå målene for byutviklingen det som er innstilt fra rådmann.

Vi har sagt at vi vil følge opp utbyggingsprosjekter i tråd med byplanen og sørge for at vi får til en fortetting og utvikling av sentrum av Hønefoss som er moderne og riktig bruk av arealer.

Følger opp planen

Vi følger derfor i denne saken opp planen, og sikrer at vi kan få et sentralt område i bruk, istedet for at det står og forfaller.

Vi gjør dette for å legge til rette for utbygging i sentrum av Hønefoss for å sikre arbeidsplasser under byggingen og sentrumsnære arbeidsplasser som vil gi mer liv i sentrum.

Les også

Rolf Novsett om Lloyds-planer: – Mye taler for at saken bør utsettes

Det skjer gjennom fortetting og bedre utnyttelse av arealene og flere folk i sentrum. Senterpartiet derimot er imot dette og bruker hver anledning å stikke kjepper i hjulene for en sentrumsutvikling som er politisk forankret tilbake til 2019.

Berører mange

Byutvikling er vanskelig. Det berører mange.

Samtidig har er det fristende å stille flere spørsmål tilbake til Senterpartiet: Ivaretar partiets prioriteringer byutvikling i Hønefoss forventningene fra Staten i forhold til oppdragsbrevet datert 3. august 2015?

Senterpartiet hevder at «kapitalkreftene seirer» i utbyggingssaker.

Mener partiet med dette at det er greit å si nei til tiltak som er innafor overordna vedtatte planer og dermed trenere viktige prosjekter?