Nav er velferdsstatens førstelinje. Den er essensiell for å ha et velfungerende arbeidsmarked og gode livsvilkår for hele folket. Alle får på ett eller annet tidspunkt bruk for tjenestene Nav tilbyr.

Det kan være alt i fra barnetrygd, sykepenger og foreldrepermisjon, til jobbsøkerkurs, opplæring og pensjon.

Det vi trenger og har krav på

Alle ønsker det samme: Bistanden vi trenger og har krav på. For å få rett hjelp må vi komme i kontakt med den rette ansatte som har rett kompetanse.

Det er nå 15 år siden Aetat og trygdeetaten ble slått sammen til en arbeids- og velferdsetat og samordnet med den kommunale sosialtjenesten i Nav-kontorene.

For mange er det blitt lettere å motta helhetlige tjenester i skjæringspunktet mellom statlige og kommunale tjenester i Nav. For noen er imidlertid realiteten en helt annen.

Skrekkeksempelet er Trygdeskandalen i 2019. Over 2.400 trygdemottakere fikk urettmessig krav om tilbakebetaling, og minst 80 personer ble uriktig dømt for trygdesvindel, for å ha dratt utenlands.

Rapporten Blindsonen (NOU 2020: 9) konkluderte med at mangel på de fire k-ene, kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenkning, var årsaken.

Komplisert organisasjon

FO organiserer ansatte innenfor både statlig og kommunal styringslinje i Nav. Vi organiserer dyktige og engasjerte sosialarbeidere som står opp for tryggheten til dem som trenger det mest.

Likevel vet vi dessverre at Nav er en komplisert organisasjon. Mange synes det er vanskelig å finne frem til, og komme i kontakt med, riktige instanser og personer i Nav. Derfor er det på tide med en ny Nav-reform.

Men på samme måte som man må studere kartet før man gir seg ut på langtur trenger vi en plan for Nav. Tegner man kartet uten å kjenne terrenget går man seg vill. Nav-terrenget handler både om. kompetanse, arbeidsmåter, organisering og styringsform. Dette er elementer vi trenger å få oversikt over før vi bestemmer hvilken vei vi skal gå.

Kompetanse og samarbeid

Nav må bygges på sosialfaglig kompetanse og tverrfaglig samarbeid. Våre medlemmer er tydelige på at de trenger mer tid og tillit til å gi best mulig tilbud. De ønsker mindre mål- og resultatstyring, og muligheten til å bruke kompetansen sin til å hjelpe.

Dette løser vi ved å videreutvikle partnerskapet mellom statlig og kommunalt Nav og ved at Nav-kontorene får mer makt og myndighet

Vi har allerede en rekke forslag til hvordan Nav kan bedres, men det er naivt å tro at vi allerede har alle svarene. Uten helhetlig gjennomgang risikerer vi å skape nye blindsoner og skape grobunn for nye kriser.

Tiden er inne for å realisere intensjonen bak Nav, nemlig å gjøre det lettere å motta hjelp.