Dette er forståelig sett i forhold til skolens viktige samfunnsmandat, men hva lærerrollen virkelig går ut på, i det daglige og i løpet av skoleåret, er det nok lærerne selv som best kan svare ut.

Derfor er det viktig at vi snakker med og lytter til lærerne, at signalene som kommer fra yrkesgruppa blir tatt på alvor av politikere, lokale skolemyndigheter og samfunnet forøvrig.

Lærerne blir ikke tilstrekkelig lyttet til

Og lærere har i lang tid fortalt om den store arbeidsmengden, kompleksiteten i lærerrollen og følelsen av utilstrekkelighet, forhold som ifølge forskning kan være grunner til at lærere velger å forlate yrket, og at færre utdanner seg til pedagoger.

Når kommuner likevel fortsetter å kutte i skolebudsjettene, og presset om effektivisering vedvarer, gir dette inntrykk av at lærerne ikke blir tilstrekkelig lyttet til.

Nå roper Utdanningsforbundet Ringerike et varsko, og forteller at sparekniven i Ringerike kommune har presset både barnehager og skoler til bristepunktet over flere år.

De er tilfredse med at kommunen har fått bedre skolebygg, men frykter at kvaliteten på opplæringstilbudet til elevene, undervisningen og utviklingsprosessene inne i skolebyggene, lider under situasjonen.

Når lærerne selv, pedagogene og de faktiske ekspertene, gir et så klart og tydelig budskap, er det viktig at alle politikere og lokale skolemyndigheter tar alvoret og realitetene innover seg.

God kvalitet kommer ikke av seg selv

For vi trenger en sterk offentlig skole, som evner og makter å gjennomføre skolens utdanningsoppdrag og danningsoppdrag på en god måte.

Målet er tross alt at alle barn og unge skal få kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger til å kunne mestre tilværelsen, forsørge seg selv og få gode liv i et velfungerende og demokratisk samfunn.

Men tidlig innsats og tilpasset opplæring krever ressurser, og god kvalitet i hele opplæringsløpet, kommer ikke av seg selv.

Mangfold av elever

Den komplekse skolehverdagen og mangfoldet av elever, fordrer at det er mange nok voksne og tilstrekkelig kompetanse i personalet til å møte elevenes ulike behov, forutsetninger og vansker, det være seg nok lærere, elevveiledere, spesialpedagoger, miljøterapeuter og helsesykepleiere.

Derfor støtter vi Utdanningsforbundet Ringerike når de etterlyser og krever en storsatsning på Ringeriksbarnehagen og Ringeriksskolen i årene framover!