Det står å lese at vi ønsker banen velkommen, det gjør vi ikke.

Vi ønsker en ren Steinsfjord, nå. For fiske og bading.

Vi ønsker ikke jordbruksarealer blir redusert, barna våre må ha mat.

Vi ønsker ikke å bo i rød støysone.

Vi ønsker ikke høyhus-bebyggelse i Sundvollen.

Vi ønsker ikke en ny vei som ødelegger sykehjemmet for beboere og ansatte.

Vi ønsker ikke nye fyllinger i Tyrifjorden.

Vi ønsker fyllingene under E16 fjernet.

Vi ønsker dagens bro over til Storøya fjernet.

Vi vet at hvis Steinsfjorden blir algefri nå, blir den det også i framtiden.

Vi ønsker at politikerne i Ringerike og Hole, ikke svikter beboerne og brukerne, som vil ha et godt liv ved fjorden.

Vi ønsker at vi får bo i en kommune med småhusbebyggelse.

Vi vet at bane nor planlegger stasjon på Sundvollen, vi vet at bane nor ikke kjører tog, det gjør Vy, vi vet at en stasjon, ikke er det samme som et stoppested.

Vi ønsker våtmarksområder og dyrket mark, ikke blir ødelagt.

Niva vi lage kunstige flommer for å redde Steinsfjorden, er det gjort en avtale med NVE om dette?

Vi ønsker ikke flom mange ganger i året.

En bane og vei igjennom Hole ødelegger kommunen.