folkemøte med Per Bleikelia og Per Olaf Lundteigen ble det tatt opp noe viktig; Organisasjon, kultur og ledelse. Det er viktig å ha en debatt om hvordan vi ønsker at Ringerike kommune styres og organiseres, samt hva slags prinsipper vi ønsker at dens skal styres på.

Det at vi har hatt en sterk offentlig sektor som gir gode velferdstjenester, er en av de viktigste grunnene til at Norge er et av verdens beste land å bo i.

Spleiser på velferd

Når vi betaler skatt så spleiser vi på utdanning, helse og omsorg for alle. Gjennom livet er vi alle barnehagebarn, elever, lærlinger, studenter, arbeidssøkende, syke, eldre eller pleietrengende.

Vi omfattes av velferdsstaten i store deler av livet. Den sørger for at vi i fellesskap hjelper hverandre etter behov, og sørger for at alle er med på å skape et godt samfunn hvor fellesskapet står i sentrum. Til høsten står vi overfor et avgjørende veivalg: skal velferden vår svekkes av kontroll og konkurranse? Eller skal den bygges på tillit og fellesskap?

Erlend Kåsereff

2. kandidat Ringerike SV

Det skjer en negativ utvikling i Kommune-Norge, hvor offentlig sektor i stor grad preges av effektivisering, rapportering, kontrollering og ikke minst konkurranseutsetting. Store deler av velferden vår styres etter butikk-prinsipper, måling og stoppeklokke. Det avslører et menneskesyn preget av mistillit, hvor det forutsettes at mennesker må kontrolleres og styres av konkurranse for at de skal gjøre en god jobb.

Tillitsreform

Utviklingen må snus. Ringerike SV vil derfor gå i bresjen for en bred tillitsreform der innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen for å skape best mulig velferd.

SV mener velferdsstaten må bygges videre på fellesskap, solidaritet, rettferdighet og tillit. Tillit til at de i første rekke gjør jobben sin etter beste evne, tillit til at barn har lyst til å lære, tillit til at mennesker får den hjelpen de trenger.

Det er en sannhet at flere hjemmepleiere må forlate en person som kunne trengt en varm hånd å holde i, for å rekke innom alle hen skal besøke i løpet av arbeidsdagen. Det er også en sannhet at flere lærere opplever at de ikke får gitt alle elevene den nødvendige oppmerksomheten fordi de ikke tid. Alt dette skjer som følge av lav grunnbemanning, denne må vi øke.

Forhindre fryktkultur

Kommunen og politikerne må stole på de ansattes faglighet. Derfor er det også viktig å forhindre en fryktkultur hvor ansatte ikke ønsker å uttale seg om hvordan kommunen driver sine tjenester. Vi må ta kampen for en åpenhetskultur i kommunen vår.

Tillitsreformen tar utgangspunkt i forholdet mellom elev og lærer, pasient og pleier, innbygger og ansatt. Disse forholdene er preget av gjensidig tillit, og det er denne vi vil bygge videre på.

Vi mener at de som står i første rekke vet hvordan de kan gjøre jobben best mulig og at det er kommunens ansvar å gi dem muligheten til det.

Det koster å investere, men det koster mer å la være. Derfor ønsker ikke SV å kutte og nedbemanne, men heller investere og øke grunnbemanningen.

8 prinsipper for tillitsreformen:

1. Behov, ikke butikk. Folks behov må være bestemmende for velferd, ikke hva som lønner seg.

2. Samarbeid, ikke konkurranse. Samarbeid mellom innbyggere, ansatte og folkevalgte er bedre en konkurranse og kommersialisering.

3. Faglighet, ikke detaljstyring. Fagligheten skal være styrende, ikke detalj- og målstyring ovenfra

4. Mer tid til mennesker, mindre til kontroll. Tid til mennesker og frihet til å gjøre jobben, istedenfor skjemavelde og kontroll.

5. Samfunnsborger, ikke bruker. Aktive innbyggere gir bedre velferd enn å behandle dem som passive brukere og kunder.

6. Oppfølging, ikke rangering. Støtte til læring og helse er målet, ikke å redusere barn til en karakter og eldre til en diagnose.

7. Utvikling, ikke innstramming. Ansatte med gode lønns- og arbeidsvilkår, offensiv satsing på kompetanseheving og velferdsteknologi, ikke kutt i bemanning og pensjon.

8. Åpenhet, ikke frykt. Det er en verdi at ansatte sier tydelig ifra. Ansatte skal ikke føle en frykt for å være åpne og skape debatt rundt hvordan vi kan skape best mulig tilbud. Dialog og tillit er nøkkelen.

LES OGSÅ: