Bekjempelse av koronaviruset er en stor nasjonal dugnad. Det gjelder å sette helsevesenet i stand til å håndtere de eldre og særlig sårbare som vil trenge medisinsk behandling i dagene og ukene som kommer.

For å klare det må vi alle bidra til å forsinke smitten, for derigjennom porsjonere ut det trykket som vil treffe helseinstitusjonene våre. Det vil redde liv.

LES OGSÅ: Syke personer på hytter ber om hjelp fra Røde Kors

Politiet er også en del av denne nasjonale dugnaden. og vil ha noe svekket kapasitet til å håndtere straffesaker i en periode.

LES OGSÅ: Her er korona-bøtene – fra 15.000 kroner til fengsel

I ekstraordinært statsråd 15. mars vedtok regjeringen en forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold i fritidseiendommer (forskrift nr. 294). Riksadvokaten har i sine retningslinjer kommet med viktige avklaringer og føringer omkring forskriften.

Normal bøtesats for karantenebrudd (også ved ankomst til Norge) vil være kr. 20.000, subsidiært fengsel i 15 dager.

I karantene

Mange av dere er usikre på hva det betyr å være i karantene. Å ha karantene innebærer typisk at man skal oppholde seg i egen bolig og ellers kun være utendørs dersom man samtidig unngår nærkontakt med andre.

Man kan altså ikke gå på skole, jobb, dra utenlands, ta offentlig transport, oppsøke steder hvor mange oppholder seg eller ha nær kontakt med noen.

De fleste av oss forstår både hva dette innebærer og hvorfor det er så viktig å etterleve. Forbudet mot å oppholde seg i fritidseiendommer er enda ikke trådt i kraft. Vi har store hyttekommuner i vårt politidistrikt. Distrikts-Norge har ikke et helseapparat som vil være i stand til å håndtere også syke hytteeiere.

Regjeringen har gjentatte ganger innstendig bedt hytteeiere respektere at de må holde seg i sin hjemkommune.

Skulle regjeringen finne det påkrevet å iverksette det straffesanksjonerte forbudet i forskriften, har riksadvokaten angitt normal bøtesats til å være kr. 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager.

Sterkt virkemiddel

Straff er det sterkeste virkemiddel vi har for å påvirke adferd. Å straffe noen er en svært alvorlig sak. Dere som nå står i fare for å bryte karantene (eller hytteforbud) er normalt lovlydige mennesker.

Vi har virkelig ikke noe ønske om å straffe dere. Bli med på denne dugnaden og forhold dere lojalt til de råd og regler som gjelder. Tar man ikke til fornuft selv, vil vi ikke ha noen annen utvei enn å bruke straff.

Helsemyndighetene har som ledd i arbeidet med å forsinke smittespredningen anbefalt at så mange som mulig etablerer hjemmekontor.

Det gjelder også politi og påtalemyndighet. Veldig mange av våre medarbeidere sitter derfor i disse dager hjemme og håndterer distriktets straffesaker. Til en viss grad fungerer dette utmerket, men også vår kapasitet er noe redusert.

Publikums sikkerhet

Vi gjør dette av to grunner og begge årsakene er avgjørende viktig for publikums sikkerhet. For det første fordi vi må prioritere vår operative evne; vi skal ha - og har - til enhver tid på plass det mannskap som kreves for å berge/sikre liv og helse.

Den andre årsaken er at vi deltar i den nasjonale dugnad; ved å holde store deler av vårt mannskap i hjemmekontor bidrar vi til å forsinke smitten.

Ingen vet sikkert hvor lenge denne situasjonen vil vedvare, men vi er forberedt på at dette blir hverdagen vår i lang tid. Vi har derfor sørget for å ha en fysisk tilstedeværende etterforskerbemanning som sikrer at vi håndterer de alvorligste straffesakene. Men det betyr også at vi i en periode må prioritere hardere enn vi har gjort.

Koronakrisen har medført at kriminaliteten nå synker og den synker ganske mye. Det er veldig bra. Det kriminelle sinnelag er iblant likevel egnet til å forundre de fleste av oss. Enkelte ser alltid en anledning til å utnytte situasjonen.

Utnytter situasjonen

Det finnes kriminelle som akkurat nå utnytter seg av den sårbarheten som har rammet oss alle, særlig våre eldre.

Til disse kriminelle har jeg et utvetydig budskap: Dere tar en enorm risiko. Det finnes intet formildende for den som svindler noen ved bruk av frykt for koronavirus eller ser det som risikofritt i begå kriminalitet i langtidstomme eiendommer.

Vi skal gjøre alt vi kan for å ta dere og at reaksjonen vil bli helt nådeløs.

Enig eller uenig? Si det her!


Ringblad-podden. Hør om virkningene: