Jevnaker kommune er med sine rundt 550 ansatte den klart største arbeidsgiveren på Jevnaker. Det hviler derfor et stort ansvar å føre en politikk som vil gjøre Jevnaker kommune til en attraktiv arbeidsplass.

En av de største utfordringene vi står overfor som arbeidsgiver er å prøve å løse opp i deltidsfella. Det at mange av kommunens ansatte jobber ufrivillig deltid er et stort problem som svekker tilliten til kommunen som «attraktiv arbeidsgiver».

Jevnaker SV vil jobbe for at det skal være en heltidskultur i kommunen. Nye stillinger som utlyses skal hovedsakelig være hele og fulle stillinger. Dette vil bidra til fornøyde ansatte som får en tryggere og mer stabil økonomi, samtidig som vi vil få bedre kvalitet i tjenestene som leveres til brukerne.

Vi skal sørge for at dette er et tema som løftes opp kontinuerlig slik at vi kan være trygge på at tiltak blir satt i gang og fulgt opp.

Tillit mellom kommunen og de ansatte er en av nøkkelfaktorene som vil sikre en god og forutsigbar arbeidsplass. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre høy tillit mellom de ansatte og kommunen er å lytte til de ansattes erfaringer og utfordringer i hverdagen. Det er de ansatte i sine fagmiljøer som best kjenner til hvilke utfordringer de står overfor til enhver tid, og hva som skal til for å sikre et bedre tjenestetilbud.

Jevnaker SV vil ha jevnlige medarbeiderundersøkelser for alle ansatte for å kartlegge hvilke utfordringer og muligheter Jevnaker kommune har. Dette gir de ansatte muligheten til å påvirke sin arbeidshverdag og hvordan kommunens tjenestetilbud ser ut.

Fagbevegelsen og de tillitsvalgte skal lyttes til, og gis plass i alle prosesser som direkte eller indirekte påvirker arbeidsplassene. Vi har sett nok eksempler på at kommunens ledelse ikke har lyttet til fagforeningene eller politikerne og startet prosesser som ikke har vært i henhold til lover og regelverk.

Ved å gi fagforeningene plass og innflytelse på arbeidslivspolitikken i Jevnaker kommune, viser vi at den Norske modellen fungerer og sikrer en høy organisasjonsgrad.

Jevnaker SV er den største garantisten for at kommunens ansatte blir sett og hørt. Vi skal sette sakene som er viktig for alminnelige arbeidsfolk på agendaen og sammen sørge for at Jevnaker kommune blir en attraktiv arbeidsgiver.