Dette forslaget falt mot en stemme, ordførers dobbeltstemme. Dette har Jørn-Inge A Frøshaug (Ap) redegjort for i avisen tidligere.

Hole Senterparti skjønner godt at mange ønsker seg en fullskala flerbrukshall, men en kan dessverre ikke alltid få alt på ønskelisten.

En mini flerbrukshall ved ungdomsskolen vil være et godt tilskudd til dagens hallkapasitet i kommunen.

LES OGSÅ: Hole Høyre arbeider hver dag for at Hole kommune skal levere gode tjenester | Guro Bakke og Lars Gomnes

Store investeringer

Hole kommune står foran flere store investeringer og andre utgifter som sprinkling av private institusjoner på Røyse, skoleutbygginger, omsorgsboliger og et stort etterslep på vedlikehold. Kommunedirektøren kom med en klar anbefaling om å vise måtehold da saken var oppe i kommunestyret.

Vi er valgt til å forvalte kommunens penger på en bærekraftig måte, og mener en så stor investering vil binde opp kommunenes handlingsrom i mange år. Dette kan i neste omgang gå utover andre nødvendige investeringer og oppgaver.

Gode tjenester

Høyres leder i Levekår sier i avisen at Hole Høyre arbeider hver dag for at Hole kommune skal levere gode tjenester. Det skulle bare mangle.

Alle partier gjør det, men vi har litt forskjellige meninger om hva som er det beste for kommunen og dens innbyggere.

Hole Senterparti mener at vi i dagens situasjon er best tjent med å vise måtehold i saken om flerbrukshall/mini flerbrukshall. Kommunen har et mangfold av innbyggere og alle fortjener gode tjenester. Da må pengene fordeles mellom flere gode formål med prioritering av de lovpålagte oppgavene.