Gå til sidens hovedinnhold

Verdiløs høringsprosess | Truls Kristensen

Artikkelen er over 1 år gammel

Dersom offentlig høring skal ha noen misjon, holder det ikke å bare samle sammen innkomne merknader og høringsuttalelser i et salmehefte, skriver Truls Kristensen i Steinsfjorden fiskeforening.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) har vært igjennom mange faser med like mange offentlige høringer. Steinsfjorden fiskeforening (SF) har levert uttalelse til de fleste av dem.

Dersom offentlig høring skal ha noen misjon, holder det ikke å bare samle sammen innkomne merknader og høringsuttalelser i et salmehefte. Det må også gjøres en merknadsbehandling som besvarer det som blir tatt opp av innsenderne.

Må behandles

I en del tilfeller vil spørsmål kunne besvares direkte uten å påvirke prosjektet. I andre tilfeller kan det være opplysninger eller hensyn som bør tas med i videre arbeid, enten det er til gavn for prosjektet eller legger restriksjoner på det.

Det er helt vesentlig at merknadsbehandling gjøres som første aktivitet etter at prosjektet har vært ute til en offentlig høring!

Fellesnevneren for alle høringer i FRE16 er at merknadsbehandling tilnærmet konsekvent er utelatt.

SF har bedt FRE16 om innsyn i merknadsbehandlingen til silingsrapport fra mars 2015, planprogram fra januar 2017, reguleringsplan med frist 24/6 2018 og revidert reguleringsplan med frist 22/1 2019.

Truls Kristensen

Leder i Steinsfjorden fiskeforening

I svar fra FRE16, ved Tor B. Nilsen, innrømmes det at høringsuttalelser til silingsrapport ikke er kommentert. Merknadsbehandling til planprogram ble vedlagt i svar. SFs ni sider lange høringsuttalelse ble i korte trekk besvart med henvisning til en rapport fra NIVA, offentliggjort senere.

I samme besvarelse ble det opplyst at merknadsbehandling til de to høringene for reguleringsplan først ville bli offentliggjort ved endelig overlevering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vesentlige temaer utelatt

Nå som dette er blitt tilgjengelig, virker det åpenbart at merknadsbehandlingene, som er samlet i et felles dokument, er sammenfattet etter at arbeider med revidert reguleringsplan er sluttført. Ingen momenter fra høring er innarbeidet i reguleringsplan. Ingen spørsmål er besvart konkret med nye opplysninger. Innhold fra SFs føringsuttalelser fra 2018 og 2019 virker å være sammenblandet i merknadsbehandlingen for sistnevnte?!

To helt vesentlige temaer er helt utelatt fra Merknadsbehandling:

1. SF har påpekt en logisk brist i NIVAs fagrapport om vannkvalitet i Steinsfjorden. Rapporten forsøker å frikjenne prosjektet for ansvar ved utfylling i Kroksund med påstand om ingen konsekvens for vannmiljø i Steinsfjorden.

For å rettferdiggjøre dette er NIVA/FRE16 avhengige av å tilbakevise konklusjoner fra en tidligere rapport om vindpåvirkning på vannstrømmer i Kroksundet, laget av NIVA og SINTEF i 1999. NIVA/FRE16 har simulert åpning av vestre veifylling i sundet og sammenligner dette direkte med simuleringer i gammel rapport hvor både østre og vestre fylling var fjernet.

NIVA/FRE16 sammenligner med andre ord epler med pærer og konkluderer med at pæren må være feil!

2. SF har påpekt at NIVA-rapportens anbefaling om manipulering av vannstand i Tyrifjorden og Steinsfjorden er i konflikt med manøvreringsreglementet for Tyrifjorden, vedtatt i 1994 ved kongelig resolusjon. Foreningen har også påpekt mange negative konsekvenser ved en slik handling. Manipulering av vannstand er det eneste tiltaket reguleringsplanen til FRE16 har å støtte seg på for å sikre fremtidig godt vannmiljø i Steinsfjorden.

Dersom reguleringsplanen vedtas av departementet forutsetter den et tiltak som strider med manøvreringsreglement vedtatt med kongelig resolusjon! Det er høyst usikkert om en eventuell fremtidig revisjon av manøvreringsreglementet vil resultere i de endringer dette tiltaket er avhengig av!

Svarer ikke på spørsmålet

Undertegnede har i tidligere leserinnlegg i denne avis påpekt feilen med sammenligning av «epler og pærer» i NIVAs fagrapport. Magne Kvamme har også hatt flere grundige og gode innlegg om temaet vinddrevne vannstrømmer og utfylling i Kroksundet.

Leserinnlegg har blitt forsøkt besvart av både FRE16 ved Knut Sørgård og av NIVA ved Harald B. Borchgrevink. Ingen av dem besvarer egentlig problemstillingene som blir tatt opp. Men ender med å henvise til NIVAs fagrapport. Og dette gir virkelig ingen mening.

Poenget her er at påpekte feil og mangler ved fagrapporten må besvares på en ordentlig måte før rapporten kan ha noen som helst verdi!

LES OGSÅ:

NIVAs forskning er uhildet | Harald B. Borchgrevink  

Niva-rapporten er ingen endelig fasit | Kai Hoddevik  

Viktige grunner til at det blir stilt spørsmål | Magne Kvamme  

Usaklige påstander om Steinsfjordutvalget | Bjørn Rolf Gasmann  

Vil en utfylling i Kroksund redusere vannkvaliteten i Steinsfjorden? | Knut Sørgaard  

Usikkert tiltak skal redde Steinsfjorden | Truls Kristensen

Kommentarer til denne saken