Når man fyller drivstoff på tanken, går 60 prosent av det man betaler rett til staten i form av avgifter.

De to viktigste avgiftene er veibruksavgiften og CO₂-avgiften. Dagens avgifter gir staten inntekter på knapt 20 milliarder kroner årlig.

Begrunnelsen for veibruksavgiften er at veitrafikk påfører samfunnet kostnader i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp.

Men det er slett ikke alle bilister som betaler for denne kostnaden. De som kjører elbil, betaler ingen ting i veibruksavgift. Det samme gjelder de som fyller biogass, hydrogen og hytan.

Nær halvparten slipper unna

Nullutslippsbiler utgjorde i fjor 31 prosent av nybilsalget, og folk står i lange køer hos forhandlerne for å få tak i elbiler. Bilimportørene anslår at elbiler vil utgjøre 45 prosent av nybilsalget i 2019.

At elbiler er så populære i Norge, er en villet politikk. Elbilkjøpere slipper unna engangsavgift og moms, de unngår trafikkforsikringsavgift, og hittil har de kunnet suse gratis gjennom de fleste bommer i kollektivfeltet.

Men denne svært vellykkede politikken har en ulempe. Jo flere som kjører elbil, jo mindre får staten inn i skatter og avgifter som belaster fossilbiler.

Koster milliarder

Ifølge Vista Analyse vil veibruksavgiftene halveres innen 2030, gitt at folk kjøper de bilene Transportøkonomisk institutt antar at vi vil gjøre. Det betyr 10 milliarder mindre i statskassen.

INNTEKTENE STUPER: Vista Analyse ser for seg en halvering av veibruksavgiftene innen 2030. Skjermdump: Vista Analyse

Tall fra Finansdepartementet viser at utviklingen allerede har pågått i flere år. Avgift på kjøp av bil har falt fra 35 milliarder kroner i 2007 til 16,9 milliarder i 2018. I samme periode sank inntektene fra veibruksavgiften med drøyt 5 milliarder.

I Nasjonalbudsjettet legges det til grunn at omsetningen av nullutslippsbiler vil fortsette å øke.

«En slik utvikling vil gi videre nedgang i inntektene fra bilrelaterte avgifter», heter det i dokumentet.

– Trenger bærekraftig avgiftssystem

Politikere fra flere partier er enige om at avgiftsregimet må skrus om, og det må skje raskt.

– Det er to poenger her. Nullutslippskjøretøy har avgiftsfritak ved kjøp, og de bruker strøm og ikke fossilt drivstoff. Det gir lavere driftsutgifter, men avgiftene som ellers påligger fossilt drivstoff vil også minke, sier Helge Orten (H), leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

I den ferske regjeringsplattformen heter det at elbiler fortsatt skal være fritatt for engangsavgift og moms i hele perioden. Men allerede nå er politikerne i gang med å tenke på hvordan et framtidig avgiftssystem skal se ut.

– Vi kan ikke ha et system der det ikke blir tatt inn avgifter på kjøp og bruk av bil. Vi må ha på plass er annet system i løpet av de kommende årene siden vi nå lykkes så godt med elbilpolitikken, sier Horten.

– Det betyr at elbilister må være forberedt på å betale mer i årene som kommer?

KLAR TREND: Finansdepartementets tall viser at inntektene fra bilavgifter har falt markant de siste årene.

– Vi har sagt at avgiftsfritakene skal videreføres i denne perioden. Inntektene til staten vil avhenge av hvor fort vi greier å fase inn nullutslippskjøretøy. Dagens avgiftssystem vil ikke være bærekraftig hvis vi når målsettingene våre, og allerede nå må vi starte på dette arbeidet, sier Horten.

Må skille mellom drivstoff-typene

Venstres stortingsrepresentant Jon Gunnes understreker at det fortsatt skal være gunstigere å kjøre elbil enn fossilbil.

– Både i Bergen og i Oslo har man nå vedtatt at elbiler skal betale halv pris i bomsystemet. Det er fordi elbiler nå utgjør over 20 prosent av passeringene. I Trondheim utgjør elbilene bare 12 prosent av passeringene, og der er det ikke aktuelt med avgift. Men når elbilene er så populære og finnes i så store mengder, må de også regne med å måtte betale noe, sier Gunnes.

– Er det et dilemma at en vellykket politikk fører til mindre inntekter for staten?

– Vi må finansiere de tiltakene vi har investert i, men det må være en differensiering mellom fossile biler og biler som går på hydrogen og strøm. Avgiftene må endres i takt med behovet.