Lokalpolitikk og kommunevalg | Rolf Novsett

Av

Lokalpolitikk dreier seg om hvordan vi skal løse bestemte saker innenfor vårt geografisk område, skriver Rolf Novsett i dette innlegget.

DEL

MeningerSamfunnsendringer – Det er endringer i lokalsamfunnet vårt som skaper de politiske utfordringene vi til enhver tid står overfor. Temaområdene er ofte de samme som tidligere. Det handler om oppvekst, utdanning, arbeid, familie, bolig og omsorg. Men det dreier seg også om miljø, vekst og utvikling, individ og samfunn, verdigrunnlag og styringssystemer.

Programmer – Disse temaområdene vil vi nok finne igjen i flere av lokalpartienes programmer, men med ulik styrke og prioritet. Noen områder kan vi anta har høy prioritet hos flere partier. Ved dette valget vil jeg tippe at både omsorg, oppvekst og miljø går igjen i programmene til flere av de lokale partiene i Hole.

Lokalpolitikk – Lokalpolitikk dreier seg om hvordan vi skal løse bestemte saker innenfor vårt geografisk område. Lokalpolitikken handler derfor om noe langt mer enn et kommunevalg. Det handler om et løpende engasjement og delaktighet i lokaldemokratiske prosesser. Dette gjelder både innbyggerne og politikerne.

Videreføring – Her handler det om hva det kommunestyret som går av har lagt av grunnlag i budsjetter, planer og vedtak som det nye kommunestyret og forvaltningen i samarbeid skal videreføre. De politikerne som velges i september starter derfor ikke sitt arbeid med blanke ark.

Endringer – Her spiller velgerne en viktig rolle. De kan skape en opinion for eller mot en sak. Men å innarbeide nye ting i kommunebudsjettet, kommuneplaner eller i den daglige virksomheten i kommuneforvaltningen kan ta tid. Da spesielt hvis de sakene det nye kommunestyret ønsker å arbeide med ikke er utredet i noen av de planene som allerede er vedtatt.

Vekst – Vekst og utvikling handler om folk, arealer, penger, kapasitet og kompetanse. Grunnlaget for vekst i Hole er allerede vedtatte i en rekke planer. Disse kan det nye kommunestyret ikke endre. Dette er planer som gjelder ut over kommunestyreperioden 2019–2022. Tre aktuelle planer i denne sammenheng er Kommuneplanens samfunnsdel, kulturplanen og miljøplanen.

LES OGSÅ: Mange gevinster ved å bevare kulturminner | Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet

Samarbeid – Samarbeid mellom politikerne og forvaltningen er avgjørende for hva kommunen kan få til. Her er det viktig at rådmannen fanger opp det kommunestyret ønsker skal vektlegges og at kommunestyrets prioriteringer ligger til grunn for det forvaltningen bruker sin tid og krefter på

Budsjett – Årsbudsjettet for 2020 og kommuneplanens arealdel er de første virkelig store sakene i det nye kommunestyret. Vedtatt langtidsbudsjett legger rammer for årsbudsjettet. Hvis det nye kommunestyret ønsker en annen prioritering enn det som allerede gjelder så må det vise til hvor pengene skal tas fra. Planprogrammet for kommuneplanens arealdel er vedtatt og dette programmet legger sterke føringer på forvaltningens arbeid med forslag til arealplan.

Posisjon – Etter kommunevalget i Hole kan vi snakke om posisjonspartier og opposisjonspartier. Posisjonspartiene er de eller det partiet som har flertall i kommunestyret. I den perioden vi er inne i har Høyre, FrP og Kristelig Folkeparti inngått en samarbeidsavtale og de utgjør posisjonspartiene i dag. Etter valget i september kan vi få en annen styrkeposisjon mellom partiene og derved et nytt grunnlag for samarbeid.

LES OGSÅ: Anita bør bli ordfører i Hole | Eva Bekkelund-Eriksen

Ordfører – Ordfører og varaordfører velges av kommunestyret. I helt spesielle situasjoner kan ordføreren komme fra opposisjonen. Dette kan ha sammenheng med at ordføreren skal samordne alle partienes meninger i kommunestyret og kommunisere med alle innbyggerne uavhengig av hvilket parti de har stemt på.

Rådmannen – Forvaltningens organisering, styring, kapasitet og kompetanse er forhold som også er viktige. Hole kommune må ha den kapasiteten og kompetansen som kreves i et rasjonelt, faglig og planmessig arbeid. Dette er i første rekke rådmannens ansvarsområder, men kommunestyret kan gi føringer som rådmannen er ansvarlig for å følge opp.

Åpenhet – De sakene du brenner for kan du når du måtte ønske det ta opp med ordfører, varaordføreren eller representantene i partiene i kommunestyret. Du kan også få en av dem til å fremme en interpellasjon i kommunestyret. Dette er spørsmål stilt til ordføreren som han må svare på i kommunestyre.

Ringerikes Blad – Du kan også benytte innlegg i Ringerikes Blad for å få fram det du mener er viktig at innbyggerne i kommunen bør få vite mer om når det gjelder lokalpolitikken i Hole.

Høringer – Hvis lokaldemokratiet skal fungere på en god måte er det viktig at innbyggerne engasjerer seg når planprogrammer og forslag til planer legges ut for offentlig høring. Et levende lokaldemokrati krever et løpende og varig engasjement fra innbyggernes side i lokalsamfunnets utvikling.

Helhet – Et godt valg handler ikke bare om høy valgdeltakelse. Det handler også om at velgerne er bevisste på hvordan lokalpolitikken fungerer i det daglige.

Lokaldemokrati – Vurderinger av hva partiene lover i sine programmer kan være nyttige å tenke gjennom før du bestemmer deg for hvem som skal få din stemme. Lokaldemokratiet blir nemlig ikke bedre enn det innbyggerne i Hole legger opp til.

Rolf Novsett

Artikkeltags