Gå til sidens hovedinnhold

Mons-Ivar Mjelde: – Skolestrukturen skal ivareta fremtidig bosetting, elevtallsutvikling og økonomi

Artikkelen er over 5 år gammel

Ap vil ha faglig robuste skoler i Ringerike, skriver Mons-Ivar Mjelde i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi skal være stolte av ringeriksskolen.

Den leverer gode resultater både faglig og trivselsmessig i de nasjonale rapportene og det er i stor grad høy kompetanse i alle ledd av organisasjonen. Vi ønsker en skole der ulike barn gis like muligheter.

Tidlig innsats

Vi er bekymret over frafallet i den videregående opplæringen. En av de viktigste årsakene til frafallet, er mangelen på grunnferdigheter.

Under Stoltenberg II-regjeringen ble det innført systematisk kartlegging av elever med tanke på tidlig innsats. Vi ønsker å bygge videre på denne kartleggingen ved at alle som faller under en bekymringsgrense skal få et ekstra tilrettelagt opplegg og systematisk oppfølging.

Dette er vår Lese-, skrive og regnegaranti.

Garantien er et verktøy for tidlig innsats og tilpasset opplæring og en forebygging, ikke reparasjon. Det er derfor vi ønsker å sette inn innsatsen tidlig.

Dette oppfølgingssystemet skal i motsetning til spesialundervisningen, automatisk gjelde for alle under bekymringsgrensen. Det er altså ikke nødvendig med egne vedtak for hver elev. Inspirasjonen kommer fra en finsk modell hvor elever får denne formen for ekstra oppfølging når de har problemer med tempoet i ordinær opplæring.

På den måten vil vi sikre at barna opp i gjennom trinnene har bedre forutsetninger for læring når tempoet går opp og kravene blir større.

Tidstyven

For at læreren skal kunne bruke mer tid på den enkelte elev, må vi også se på lærerens hverdag.

Mye av lærerens tid går med til oppgaver som ikke handler om læring.

Vi ønsker en gjennomgang av tidsbruken og fjerne de tidstyver vi finner slik at læreren kan konsentrere seg om det viktigste, nemlig den enkelte elev.

Vi ønsker å redusere krav om dokumentasjon, rapportering og kontroll og se på hvilke av disse oppgavene som kan utføres av støttefunksjoner. (For å satse på barna, må vi skape mer tid for de voksne.)

Økt lærertetthet

Vi vet alle at kommunen har en anstrengt økonomi. Det er ikke alltid like lett å finne pengene til alle de oppgavene man ønsker å gjennomføre.

Likevel vil vi prioritere barn og unge særskilt i våre budsjettarbeider.

Ringerike Arbeiderparti ønsker å tenke langsiktig i skolepolitikken. Dette er fordi en satsing på skole er en investering i fremtiden. Vi vil satse på økt lærertetthet i grunnskolen, etterutdanning og spesialkompetanse.

Fysisk fostring

Fysisk aktivitet er kilde til helse og livskvalitet.

Vi vet at det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet som ung, og helse som voksen. Likevel er vi nordmenn i liten grad fysisk aktive. Helsedirektoratet melder at i aldersgruppen 20-64 år er det bare 35 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene som oppfyller deres minimumsanbefaling for fysisk aktivitet.

Derfor må vi starte tidlig.

Å legge til rette for mer fysisk aktivitet er en investering i barns helse, og et viktig grunnlag for en sunn livsstil senere i livet. Vi vil innføre en times daglig fysisk aktivitet for alle elever i alle skoler. Skolene må selv kunne bestemme hvordan dette best kan organiseres, gjerne i samarbeid med frivillige aktører i idrett og friluftsliv.

Skolestruktur

Ringerike Arbeiderparti har hatt som mål at kommunen skal ha faglig robuste utdanningsenheter som kan ivareta dagens og fremtidige utfordringer.

Denne skal være an en slik art at den fremstår som forutsigbar, ivaretar fremtidig bosetting, elevtallsutvikling og økonomi.

Med skoler på Tyristrand, Sokna, Haug, Nes, Hallingby og Hønefoss-området legges det opp til en struktur som støtter opp om disse forutsetningene.

Etablering av skoler i Hønefoss syd (Benterud) og Hønefoss Nord (Ullerål) vil kunne dekke opp om den byfortetning og vekst kommunen er forespeilet, samt gi kommunen to skoler i tidsriktige bygg som gir barna de beste forutsetninger for læring.

Viktigst av alt: Bruk stemmeretten

Ønsker du en satsning på skolen de neste fire årene? Da burde du stemme på Arbeiderpartiet. Vi tenker langsiktig i skolepolitikken, og trenger din stemme for å fortsette med dette.

Godt valg!

Kommentarer til denne saken