Gå til sidens hovedinnhold

Hole KrF svarer Utdanningsforbundet: Dette er vår skolepolitikk

Artikkelen er over 6 år gammel

Utdanningsforbundet stilte partiene en rekke spørsmål i forkant av valget. Nå får de svar fra KrFs toppkandidat i Hole, Hege Irene Fossum.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utdanningsforbundet spør i sitt innlegg i Ringerikes Blad om partienes skolepolitikk . Vi er glad for at utdanningsforbundet utfordrer oss, og her kommer svar fra Hole KrF.

1. Hvordan vil partiet sikre bedre lærertetthet i barnehagen?

Innføre krav til voksentetthet med minstekrav til antall pedagoger. For å lykkes med det må det innføres en nasjonal norm for antall voksne per barn, settes krav til utdanning av personalet, etableres et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagen og øke rekrutteringen av førskolelærere. Videre må kommuneøkonomien styrkes. Vi arbeider for økte statlige overføringer til kommunene gjennom vårt partiapparat. 

2. Kan partiet love at det ikke går inn for å kutte, men heller øke barnehagebudsjettene i de neste fire årene?

Barnehagebudsjettet må skjermes. Hole kommune er i en situasjon der budsjettet må tilpasses ny økonomisk virkelighet, og da må vi i en omstillingsperiode se nærmere på prioriteringer og omstruktureringer på alle sektorer. Vår intensjon er å øke budsjettet for å sikre et godt tilbud, men det er vanskelig å love noe nå.

3. Kan partiet love at det ikke går inn for å kutte, men heller øke skolebudsjettene i de neste fire årene?

Vi vil gå inn for å styrke skolebudsjettet, men må være realistiske, se svaret under pkt. 2. Vi vil bl.a. gå inn for å øke lærertettheten, styrke PP-tjenesten og skolehelsetjenesten.  

4. Hvordan vil partiet redusere omfanget av byråkrati og rapporteringskrav, slik at lærere i barnehage og skole kan få lov til å være lærer?

Ta bort noen av de administrative oppgavene som læreren har.

5. Hvordan vil partiet helt konkret prioritere kvalitet i undervisningen?

  • Øke lærertetthet i skolen, med maksimalt 16 elever pr lærer på 1.- 4.trinn. Dette vil gi elevene mer tid med læreren, og opplæringen kan lettere tilpasses den enkelte elev. Tidlig innsats med god oppfølging er viktig for å gi barna et godt grunnlag for hele skoleløpet. Gjennom budsjettforliket i Stortinget sikret KrF midler til å øke lærertettheten, og denne satsningen vil vi trappe opp. I Hole ble det midler til over 1 stilling ekstra fra dette skoleåret.
  • Styrke PP-tjenesten og skolehelsetjenesten, og øke det tverrfaglig samarbeidet.
  • Styrke lærernes kompetanse gjennom gode tilbud om etter- og videreutdanning.
  • Videreføre og videreutvikle Broen (alternativ undervisning for elever i Hole-skolen).
  • Utvikle et nært og godt samarbeid mellom hjem, skole og arbeidsliv om gode alternative ordninger eller praksisplasser for elever som trenger det.
  • Støtte andre tiltak som er med på å fremme god læring: styrke arbeidet mot mobbing, trivselsfremmende tiltak, sikre godt inneklima og nødvendig utbedring av skolebygningene. 

6. Hva vil partiet gjøre for hindre frafall i den videregående skolen her i fylket?

Styrke "Kunnskapsskolen i Buskerud", som vi har vært med på å innføre sammen med posisjonspartiene i fylket (H, KrF, Frp). Kunnskapsskolens mål er "Mestring for alle - maksimere læring og minimere frafall". KrF vil vektlegge mobbeombudet, ekstratiltak innen skolehelsetjenesten, styrket rådgivningstjeneste, kompetanseheving for lærere, bedre overgang ungdoms-/videregående skole, fleksible skoleløp, styrking av fagopplæringen, tilpasse fellesfagene til yrkesopplæringen og flere lærlingeplasser.
 

Kommentarer til denne saken