Dag Henaug og Lise Bye Jøntvedt i Ringerike Høyre har i et par leserinnlegg i Ringerikes Blad nå problematisert spørsmålet om hvorfor Ringerike kommune kom på Robek- lista.

LES INNLEGG FRA HØYRE:

Ringerike Arbeiderpartis gruppeleder Alf Meier har svart, som riktig er, at kommunen havnet på Robek- lista i 2009. Dette skjedde som følge av et betydelig underskudd for 2008.

2008-budsjettet var Ringerike Høyre med å vedta.

Slik sett kan man hevde at Høyre, for å si det med deres egne ord, var med på å styre kommunen rett inn på Robek-lista.

Høyre og Arbeiderpartiet kan sikkert fortsette krangelen om dette frem til valgdagen, men det er ikke spesielt fruktbart.

Istedenfor å diskutere hva som skjedde for sju-åtte år siden burde diskusjonen heller dreie seg om fremtiden. Hvordan skal vi på Ringerike møte fremtiden? Hvilke løsninger har vi for næringsutvikling, befolkningsutvikling, byutvikling og tjenesteutvikling?

Ringerike Arbeiderparti bygger vår politikk på de sosialdemokratiske verdier; for en samfunnsutvikling basert på fellesskapsløsninger.

Vi går til valg på å legge forholdene til rette for befolkningsvekst, styrket næringsliv og flere arbeidsplasser som er nødvendig for å styrke kommunens inntektsgrunnlag over tid. Vi må ha en bærekraftig kommuneøkonomi på varig basis, for å få utvikling i de kommunale tjenestene.

 • Vi vil jobbe aktivt for å utvikle ny industri, bl.a gjennom satsingen på Treklyngen og Pan på Follum industriområde.
 • Vi vil være aktive for å finne løsninger på trafikksituasjonen i- og rundt Hønefoss by.
 • Vi vil intensivere arbeidet med byfortetting.
 • Miljøvennlige løsninger skal prioriteres i by- og tettstedsutvikling.
 • Petersøya skal sikres som kommunalt friområde.
 • Vi vil styrke arbeidet med tidlig innsats for barn og unge med spesielle behov og utfordringer.
 • Vi vil ha flere barnehageopptak i året.
 • Vi vil tilrettelegge for at kulturlivet får gode muligheter for videreutvikling.
 • Vi vil ha en helhetlig plan for å ta vare på arbeiderkulturminner og Hønefoss opprinnelse.
 • Vi vil ha fortgang med arbeidet med ny omsorgsbase.
 • Vi mener at vi må få ned sykefraværet i kommunen og at grunnbemanningen bør økes.
 • vi vil jobbe sammen med de ansatte, gjennom et aktivt trepartssamarbeid, for å komme frem til gode løsninger til beste for Ringerikes befolkning.

Ringerike Arbeiderparti håper på velgernes tillit ved valget, slik at vi får gjennomslag for våre løsninger de neste fire årene.