Det er interessant at Høyre nå setter fokus på eldreomsorgen, og at partiet framlegger en 10 punkts tiltaksliste. Mangler i eldreomsorgen er dokumentert, men årsakene til at dette unngår Høyre behendig å kommentere. Årsakene ligger i den politikk som Høyre har vært med på å føre de siste åtte årene

Arbeiderpartiet erkjenner at utfordringen i eldreomsorgen handler om ledelse og kompetanse, men også om antall hender i arbeid. De ansatte og fagforeningene har påpekt at bemanningen ikke strekker til. Så alvorlig ser de ansatte på dette at de pekte på at kommunen i sin drift og praksis krenker brukere/pasienters rettigheter. I tillegg ga de ansatte uttrykk for at dette førte til en arbeidssituasjon med følelse av dårlig samvittighet. Brukere/pasienter /pårørende har gjennom utveksling av sine erfaringer avdekket mangler i eldreomsorgen, som egentlig bekrefter de bekymringer ansatte framførte noen uker før.

Det er vanskelig å se at Høyre i sitt nystartede engasjement tar tilstrekkelig ansvar når det gjelder årsakene til dokumenterte mangler i eldreomsorgen, og heller ikke når det gjelder å reelt bidra til forbedring. Snarere er inntrykket at Høyre fordekker sitt ansvar og sin medvirkning.

Det kan vanskelig forstås annerledes når Høyres innlegg avsluttes med «Ringerike kommune havnet på ROBEK-lista med Arbeiderpartiet ved roret. Fortjener sosialistene fornyet tillit.» For ordens skyld nevnes at Ringerike kommune havnet på ROBEK-lista i 2009, og altså vel ett år etter at Høyre ble med i et flertallssamarbeid etter valget i 2007.

Arbeiderpartiet tar situasjonen innen helse- og omsorg, spesielt innen eldreomsorgen på det dypeste alvor og har stor respekt for ansatte, brukere/pårørende og fagforeninger som melder fra om sine konkrete opplevelser. Imidlertid ligger det ikke til Arbeiderpartiets å løpe fra ansvar verken når det gjelder årsaker, virkninger og løsninger. Derfor er Arbeiderpartiets tiltaksliste konkret og tydelig.

Situasjonen underbygger og avdekker behov for å øke grunnbemanningen. Samtidig må det iverksettes målrettede kompetansefremmede tiltak som styrker organisasjonens muligheter og evne til å håndtere de økende utfordringene som gjelder i omsorgen.

Ved å øke innsatsen for fremme av psykososiale arbeidsmiljø, arbeidsglede og trivsel kan man forebygge og oppnå resultater i form av redusert fravær. Forbedringsarbeid er avhengig av effektive kvalitets- sikringssystemer, rutiner og oppfølging.

Arbeiderpartiet går ikke inn for privatisering i helse og omsorgstjenestene.

Arbeiderpartiet vil bidra til økonomiske rammer som bringer eldreomsorgen videre og med den kvalitet som ivaretar rettigheter og verdighet. Det er rådmannen som ifølge både kommuneloven og kommunens eget delegeringsreglement som skal foreta utredninger til politisk behandling og som gjennomfører driften i tråd med de vedtak som politiske organer bestemmer.