Som nærmeste nabo til Trøgsleveien fra Dronningveien, er det avgjørende at den allerede nå voksende tyngre trafikken gjennom boligfeltet langs Dronningveien, må ledes via den planlagte Trøgsleveien.

For at de tyngre kjøretøyene skal bruke veien, må alternativ 2 for Trøgsleveien velges.

LES OGSÅ: Tronruds storutbygging ved Sundvollen: – Jeg er veldig overrasket, sier Laeskogen

Dette alternativet innebærer slake svinger. Med andre ord at veien kan brukes av tyngre kjøretøy, i motsetning til alternativ 5, som innebærer tre meget krappe svinger før man kommer ut på Åsaveien, den vil dermed være ubrukelig for tømmerbiler og annen tyngre trafikk.

Trøgsleveien er planlagt som en ny vei, gjennom et nytt boligfelt, Trøgsle i Sundvollen.

Trafikken vil eksplodere

Det er avgjørende at Trøgsleveien bygges før enhver videre utbygging starter. Når det nye E16-krysset er bygget ved Sundvollen, kommer utbyggingen og trafikken til å eksplodere.

Utbyggingsplanene som det allerede er gitt tillatelse til i dag, er omfattende. Det kan være bra for alle, forutsatt at Trøgsleveien blir den nye gjennomfartsveien for trafikken mellom Midtre Grøndokkvei og Kleivstua med turområder.

Alternativ 2 vil styrkes ved å sette opp bom i Dronningveien ovenfor Midtre Grøndokkvei, noe som har vært med i tidligere plan-utkast. Dette vil være avgjørende for bo-området derfra og nedover, og framtida for oss som bor her.

Det var aldri meningen at Dronningveien nedenfor Midtre Grøndokkvei skulle være en gjennomfartsvei, særlig ikke for tung trafikk!

Flere nyttekjøretøy

Med økende bruk av nyttekjøretøyer (allerede nå, med hyttebygging ved Kleivstua samt kjøring med store lastebiler opp dit til hotell-driften) har støy, innsyn og støv tidvis stor negativ effekt på miljøet og daglig livskvalitet i boligområdet.

Særlig gjelder dette boligen min, siden ca. 2/3 av omkretsen til tomten berører Dronningveien. Svingen rundt tomten min er i overkant av 110 grader, ikke 90 grader, som flere skisser fra Tronrud Eiendom AS feilaktig viser til i sine tre mailer av 25. mars 2022.

(Viser her til den korrekte gjengivelsen av faktiske forhold i fylkesmannens reguleringsplan av 25. oktober 1979, jnr.28/52/79 ark 714,8 der det også vises til vedtak i Hole kommunestyre av 2. juli i 1979).

Det er av avgjørende betydning for bo-og leveforholdende for oss beboere langs Dronningveien at alternativ 2 blir valgt.Dette gjelder særlig fra og med innkjørselen til Midtre Grøndokkvei og ned til Sundvollen sentrum.

Må sikres med bom

Det er også meget viktig at den nåværende Dronningveien fra Trøgsleveien og nedover sikres med bom, ellers vil trafikken kjøre der den alltid har kjørt, via Dronningveien.

Det er ikke bare økonomi som teller ved vurderingene av utbygginger. Folk skal leve langs veien(e) og ha livskvalitet. Avgjørelser i dag vil gi ettermæle i lang tid for utbyggere.

Alternativ 2 vil berøre industriområdet, fordi man der har valgt å bygge nesten helt ut i den planlagte traséen for Trøgsleveien. Dette har den berørte industrien vært klar over og kjent med lenge. Det står selvfølgelig kommunen fritt å finne et annet alternativ for industriområdet, som samtidig ivaretar behovet for fremkommelighet for tyngre kjøretøy.

Alternativ 5 må skrotes

Det er viktig at alternativ 5, med hele tre krappe svinger før man kommer ut på Åsaveien, skrotes!

Området eies i dag av selskapet Fjordgløtt AS, som igjen eies av Tronrud Eiendom AS. Området er del av en meget avgrenset plan fra kommunen.

Selve avgrensningen av planen innebærer at vi beboere nedover langs Dronningveien verken har mottatt varsler om planarbeid, frister eller annet. Dette kommer til å berøre oss sterkt videre, og vi liker ikke å bli holdt utenfor slik.