Gå til sidens hovedinnhold

Usaklige påstander om Steinsfjordutvalget | Bjørn Rolf Gasmann

Artikkelen er over 2 år gammel

– Påstander knyttet til Steinsfjordutvalget anser jeg som det reneste vrøvl, og ledd i forsøk fra en liten klikk på å reise korstog mot Ringeriksbanen, sier Bjørn Rolf Gasmann i dette innlegget

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NIVA har på bestilling fra FRE16 (Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16) levert en rapport som konkluderte med at fjerning av fyllingen på vestsida i sundet mellom Slettøya og Kroksund ville ha helt ubetydelig eller ingen positiv effekt for vannkvaliteten i Steinsfjorden.

Denne rapporten står i sterk motsetning til tidligere rapport fra NIVA som konkluderte med at fjerning av fyllingene både vest for Slettøya og øst for Sundøya ville ha vesentlig betydning for forbedring av vannkvaliteten i fjorden.

Steinsfjordsutvalget har i møte med representanter for FRE16 og Niva framsatt krav/ønske om på nytt å få vurdert total fjerning av fyllingene både på øst og vestsiden i forhold til det som er utvalgets oppgave / mandat, å få utredet og være pådriver for tiltak som kan snu den negative utviklingen i fjorden dvs. etter hvert forbedre vannkvaliteten.

Bygge vei og bane

Representanter for FRE16 har til dette svart at deres oppgave ikke er å forbedre vannkvaliteten/miljøsituasjonen, men å bygge vei og jernbane samt forhindre at vannkvaliteten/miljøsituasjonen forverres ytterligere.

Bjørn Rolf Gasmann

5. kandidat Hole Arbeiderparti. Medlem av Steinsfjordsutvalget

 

Det er altså en meget vesentlig forskjell på hvilket oppdrag NIVA har hatt, og hva som etterspørres i den nye og den tidligere rapporten. Det er jo også ganske tydelig at den nyeste rapporten er skreddersydd i forhold til FRE16 sitt behov og deres oppgaver.

Både disse forholdene og Steinsfjordsutvalgets kritiske innspill har vært kjent siden 2016.

Det som har kommet til seinere er at utvalget i sitt siste møte 15.01.19, har kommet med nye kritiske innspill i forbindelse med planene om utfylling på sørøstsiden altså mellom Sundøya og Sundvollen.

Framtidige tiltak

Selv om NIVAS siste rapport konkluderte med at verken ny fylling på sørøstsiden eller ingen fjerning av gammel fylling mellom Slettøya og Kroksund hadde noen vesentlig betydning for eventuell forverring av miljøsituasjonen i Steinsfjorden, vurderer rapporten ingenting i forhold til eventuelle framtidige nødvendige tiltak på østsiden.

Det er sannsynlig at det likevel vil vise seg at full åpning også på østsiden før eller seinere vil bli nødvendig. En utfylling i fjorden på sørøstsiden vil kunne bli en hindring for framtidige nødvendige tiltak, men det finnes også miljøargumenter for en viss fylling her.

Dette først og fremst grunnet hensynet til kortest mulig massetransport og deponier nærest mulig uttak av steinmasser fra tunnelarbeidene. Hvis det kan påvises at en viss utfylling ikke vil ha negativ effekt, må det i så fall gjøres på en slik måte at det gir plass til en kanal med tilstrekkelig dybde og vannføring. Da må dette tas med planarbeidet fra start av og det kan ikke planlegges bebyggelse uavhengig av dette.

Steinsfjorden Fiskeforening har ved leder Truls Kristensen tidligere kommet med interessante og godt faglig baserte innspill i saken der de argumenterer for både full åpning og mudring til forskjellige dybder i sundet.

Undertegnede har i Steinsfjordsutvalget forslått å invitere foreningen til et nytt møte snarest mulig. Utvalget har også bedt miljøkonsulenten i Hole kommune som innkaller utvalget om å undersøke muligheten for å få et snarlig møte der også NVE inviteres for å komme med sine vurderinger.

Manipulering av vannstand

Knut Sørgård fra FRE16 har svart at manipulering av vannstand i hele Tyrifjorden vil være tilstrekkelig for vannutskiftning i Steinsfjorden. Med manipulering menes altså en viss skapt flom. Enkelte har hevdet at man må la tidligere tiders store flommer få virke som før. Til dette er det å si at det har jo store økonomiske konsekvenser i forhold til kraftproduksjon, og flom har jo selvfølgelig også mange andre lokale negative følger. Det er derfor vanskelig å forestille seg at dette noen gang vil tillates å skje.

Selv om det forekommer svingninger i fjordens helsetilstand kan det ikke være noen tvil om at det i et lengre perspektiv har foregått en negativ utvikling. Jeg har selv fulgt det nært siden 1960, men utviklingen grunnet menneskelig inngripen i naturens prosesser startet nok lenge før det og det dreier seg om langt flere faktorer enn de seinere års målinger av algenivået ved diverse badeplasser.

Det som nå virkelig heller må undersøkes og vurderes er om det skal settes i verk ny inngripen med sikte på motsatt effekt dvs. tiltak for å virkelig få i gang en positiv utvikling. Andre har fremmet forslag før om tilførsel av vann mot Åsa fra Randselva, dette bør fremdeles vurderes seriøst. I tillegg kan det også tenkes at tilførsel av vann fra Storelva mot f.eks. Selte og Steinsvika kan ha effekt, noe som vil være en forholdsvis kort strekning og derfor billigere løsning.

De nye planlagte store og forholdsvis åpne brukonstruksjonene for vei og bane er neppe av vesentlig negativ betydning for vannutskiftingen, derimot er det vel sannsynlig at både de gamle fyllingene på begge side og den gamle (vernede?) steinbrua som har ligget der i ca. 150 år har medført betydelig tilslamming og gjenstruping av sundet. Hvis det siste er tilfelle bør også gamlebrua fjernes vernet eller ikke. Kan det i så fall være mulig å gjenoppsette / bevare den på annet vis på Sundvollen?

Strøm i sundet

Det er også et tankekors at planene om mulig utbygging på Storøya hittil er tenkt gjennomført uten ny åpen bruløsning. Det er ikke usannsynlig at sundet her også er av stor betydning for strømforholdene mellom Steinsfjorden og resten av Tyrifjorden.

En skribent fra Røyse har for kort tid siden vært ute med udokumenterte påstander i Ringerikes Blad om at Steinsfjordutvalgets medlemmer ikke tar situasjonen på største alvor.

Vi er i dialog med utbyggingsinteressene, men har som jeg har vist noe til her hele veien stilt kritiske spørsmål både i direkte kommunikasjon og som skriftlige krav og innspill. Skribenten slenger også med i samme innlegg påstander om at både administrasjon og politikere i Hole ikke er engasjert og tar situasjonen for sykehjemmet meget alvorlig.

Det motsatte er faktisk tilfelle og arbeidet for å finne de besteløsningene er selvfølgelig i full gang. Begge påstander fra Røyse-skribenten anser jeg som det reneste vrøvl og ledd i forsøk fra en liten klikk på å reise korstog mot Ringeriksbanen. Jeg har ikke til hensikt å debattere dette videre på et slikt nivå.

I og med at dette innlegget dreier seg om situasjonen i fjorden, utfordringene og mulighetene i forbindelse med vei og baneutbyggingen vil jeg avslutte med påstanden om at fjordsaken kanskje er den lokale sak som av aller største viktighet for framtidige generasjoner i våre kommuner i et større og lengre perspektiv.

Det spesielle fjordlandskapet her er den viktigste faktor som skiller vårt område som attraktivt naturområde / bomiljø fra andre områder.

LES OGSÅ:

Kan total ødeleggelse bli skånsom? | Eva Bekkelund-Eriksen

Jeg har tillit til demokratiske prosesser | Ordfører Per R. Berger

På tide å henge bjella på katten | Eva Bekkelund-Eriksen  

Nytt fra Steinsfjorden | Kåre Bech

Kommentarer til denne saken