Søndag 8. desember 2019 ble det i «Generalens» lokaler på Helgelandsmoen stelt i stand en avskjedsfest for nylig avgått ordfører Per R. Berger. I Ringerikes Blad ble arrangementet kalt «feiring». For meg kan dette ordet oppfattes tvetydig, jeg sier heller avskjedsfest i beste mening, gratulerer Per, for din sisu gjennom 20 år!

At arrangementet ble lagt nettopp til Helgelandsmoen, var ingen tilfeldighet når vi ser på gjestelisten. Øverst tronet statsministeren. Hun har vært i Ringerike tidligere for å tale Ringeriksbanens sak. Det var på Klekken 3. mars 2016 hun ropte ut til en fullsatt sal: (halvparten bergensere) «- og så blir den lønnsom!»

120.000 passasjerer

Det var på samme tid daværende sjef for Ringeriksbanen, Lars Stendal, spådde at over Hønefoss ville det gå 120.000 passasjerer i døgnet med en times avgangsfrekvens til Oslo, senere ville hyppigheten øke til halvtimers avgang. Og Ringerikes Blad skrev med store bokstaver «Ringerike rigger for 100.000».

Optimismen var det med andre ord ingenting å utsette på den gang! Nå lød Ernas stemme lakonisk: «Jeg har ingen dato for vei og bane».

I dag vet vi at banen, om den skulle komme, blir norgeshistoriens mest ødeleggende og ulønnsomme byggeprosjekt, målt etter alle parametere. Dertil vil Ringeriksbanen også, slik den er tenkt, sette norgesrekord i lovbrudd, først og fremst overfor Plan- og bygningsloven, Naturmangfoldloven (som er en del av Grunnloven) og Vassdragsloven.

Som seg hør og bør var deler av næringslivet møtt fram for å be statsministeren om å «få fortgang på vei- og banevedtaket». Klokelig nok uteble alle svar ved å henvise til de mange hindringer og all usikkerhet som med årene har tårnet seg opp, og som det pr. i dag, ikke er funnet tekniske løsninger på.

God stemning

Ringerikes blad fortalte om god stemning blant de innbudte. Overraskende var det derfor å lese i reportasjen at vår nyvalgte ordfører Syver Leivestad, erklærte at et skrekkscenario for kommunen vil være at banen kommer, men uten stasjon på Sundvollen! Dette var en utenkt tanke for de fleste. Var det et spontant innfall, eller satt han på opplysninger som bare få kjente til?

Uansett, her kan det være nyttig å lese et brev fra Bane NOR v/Gorm Frimannslund til Jernbanedirektoratet. Frimannslund er konserndirektør, noe som gir ekstra tyngde til innholdet.

Brevet som er datert 30.09.19, var inntil nylig unntatt offentlighet. Brevets formål er å peke på mulige innsparingstiltak for 37 prosjekter Bane NOR er inne i, deriblant Ringeriksbanen og Randsfjordbanen. Ett av tiltakene var å ikke bygge Sundvollen stasjon.

LES OGSÅ: Et unikt landskap er truet | Marius von Glahn

Hvis dette skulle skje, ville Ringeriksbanen endt som en T- bane direkte mellom Jong og Hønefoss, uten mulighet for politisk aksept.

Bane NOR hadde imidlertid vært framsynt og latt sine tre konsulentfirmaer finne en kompensasjon for tapet av passasjerer allerede for to år siden.

Hindrer konkurranse

Planen gikk ut på å opprette en busslinje mellom Sundvollen og Hønefoss, hvorfra man kunne ta toget til Jong. Samtidig skulle bussforbindelsen Sundvollen – Sandvika/Oslo avvikles for å hindre konkurranse med toget.

I tillegg skulle også passasjertrafikken på Randsfjordbanen legges ned, begrunnet med lavt antall reisende! Mer om konsulentarbeidene, som heter «Detaljplan og teknisk plan», kan leses på nettet.

Les også

God knutepunktutvikling i Sundvollen?


At dette trafikkanarkiet får medhold hos høyere instanser, holder jeg lite sannsynlig. Mer sannsynlig er at hele prosjektet Ringeriksbanen ender sine dager på skrivebordet.

På nettet kan man videre lese under NTP 2022 – 33: «Jernbanedirektoratets svar på oppdrag 1» om Bane NORs strategi for å underlegge seg ekstra land, altså det som går utover jernbanens rene krav til drift, er å ekspropriere seg fram, kalt «omdefinering» under foregivende av jernbaneformål.

Etter en passende lang tid søker Bane NOR om å få omregulert området til «utviklingsformål», for deretter å overdra eiendommene til Bane NOR Eiendom A/S som vil bruke disse til egen fortjeneste, for eksempel boligbygging.

Eiendommer ble kjøpt opp

Denne måten å berike seg på hadde sin storhetstid i USA ved rene gangstermetoder under perioder med omfattende jernbaneanlegg. I forbindelse med byggingen av Holmenkollbanen ble likeens store eiendommer kjøpt opp for å skaffe seg passasjerer og inntekter ved senere eiendomssalg.

Også i Hole har Bane NOR prøvet seg på samme taktikk, noe jeg personlig har erfart. Bane NOR forklarer sin framferd ved å si at den «er i tråd med jernbanereformens intensjoner ved etableringen av Bane NOR Eiendom A/S som skal få overdratt eiendommene til takst. Dette vil gi inntekt til prosjektet som da kommer til fratrekk fra prosjektkostnaden».

Tro det den som vil! Hvordan en «intensjon» kan gi eksproprieringsrett kjennes som et gufs fra ideologier vi i Europa kvittet oss med for 75 år siden.

Problematisk for Høyre?

Er det ellers uproblematisk for Hole Høyre at Bane NOR videreselger ekspropriert grunn til egen fordel? Hvis ikke, er det ikke noe problem, og partiet kan fortsette sin «la skure-politikk» ved å la Bane NOR partere bygda.

Er det et problem, har Hole Høyre fortsatt den samme ytringsfrihet som andre, selv om partiet i sin tid, reservasjonsløst gikk inn for bygging i statlig regi.

– Urimelige påstander

Innlegget er forelagt Bane NOR, som via sin kommunikasjonsrådgiver Thea Rønneberg svarer følgende:

Bane NOR ønsker å kommentere at påstandene om lovbrudd som rettes mot oss i leserinnlegget, er urimelige og blir framsatt uten dokumentasjon.

Bane NOR er et statsforetak som jobber på oppdrag for myndighetene med å planlegge Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Vi følger de lover og krav som gjelder for offentlig planlegging og utbygging.

Sterke meninger? Si det her!