Gå til sidens hovedinnhold

Tog for buss - eller tog for fly? | For Jernbane

– Som enslig bauta vil Ringeriksbanen redusere flytrafikken med 130 passasjerer i døgnet, skriver medlemmer av For Jernbane.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikerne vil absolutt realisere Bergensbanens innkorting Sandvika–Hønefoss, trolig uten begreper om hvordan en mulig høyfartsbane skal føres videre via Hallingdal og under Hardangerjøkulen.

Som enslig bauta vil Ringeriksbanen redusere flytrafikken med 130 passasjerer i døgnet, som tilsvarer 2,37 prosent i 2019.

LES OGSÅ: På tide å prioritere Ringeriksbanen! | Sp

Fremste oppgave blir å flytte pendlere fra buss til tog i et pressområde – en påkostet nedlegging av en velfungerende ekspressrute.

E16-tilrettelegging

Tilbudet (like før koronaen) kan den gjengse utenbysboer bare drømme om, og det kan bli enda raskere og bedre ved at E16-tilrettelegges,

Det trengs en beskjeden prosent av de 38,5 milliardene til fellesprosjektet og vilje fra Statens vegvesen.

Les også

Tid for en innspurt mot NTP-vedtak: – Stå på, vi heier på dere

Rolledelingen tog–ekspressbuss har vært lite påaktet, og samtidig viser veivesenet måtelig interesse for å planlegge europavei også på bussens premisser.

Biler og fjernbusser

Ny E16 er for biltrafikk og fjernbusser med ytterst få stopp, i fire km «miljøtunnel» under Avtjerna og Sollihøgda, over Helgelandsmoen, et RAMSAR-vernet område og landbruk.

To enslige holdeplasser i prosjektet Bjørum–Skaret er deler av motorveikryss i øde landskap med elg og rådyr som trafikkgrunnlag.

Utenfor knutepunktene Sandvika, Sundvollen og Hønefoss mister trafikantene ekspressbussen og får liten glede av toget.

Bilbasert satellitt

Tidligere fylkesmann i Buskerud, Helen Bjørnøy, uttalte blant annet (i innsigelse 2017-08-04 til kommunal- og moderniseringsdepartementet om kommunedelplan for Sollihøgda):

«Ut fra fylkesmannens vurdering vil Sollihøgda bli en bilbasert satellitt, noe som vil være i strid med statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging og nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging».

Ruter frarådet

Lenger tilbake frarådet Ruter en omfattende utbygging på Avtjerna «slik E16 er planlagt».

Les også

Hva slags hjelp kan Hole og Ringerike gi alle som må flytte? | Tore Aarseth

I en tilleggsrapport om samfunnsøkonomi i KS2 for fellesprosjektet anbefaler Møreforskning, blant annet på bakgrunn av hastverk i politiske prosesser, «en fullstendig konseptvalgutredning av transportsystemet Oslo–Hønefoss (og en påfølgende kommunedelplan) med formål å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomhet i prosjektet».

Bussvennlig E16

Rapporten påpeker blant annet at kostnaden til ny E16 kan reduseres med ca. 2,4 milliarder kroner ved at bindingen bane–vei fjernes.

Vi mener at investeringer i en bussvennlig E16, delvis i dagens korridor, vil gi en svært rimelig forbedring.

Alternative baneinvesteringer kan være et delvis nytt og oppgradert nettverk Hokksund–Hønefoss/Krøderen. I motsatt ende vil full utbygging Bergen–Voss redusere reisen med 40 minutter.

Nasjonalt samband

For et nasjonalt samband er Oslo–Hønefoss og pressproblemer i en overbefolket Oslo-region en kraftig innsnevring av geografi, perspektiv og handlingsrom. Fellesprosjektet er like godt satt i gang uten konseptvalgutredning for korridorer Oslo–Bergen.

Her ville Vestlandsbanen via Haukeli være en opplagt kandidat. Planene favner et vidt perspektiv og et uforskammet brudd med rådende norsk jernbanepolitikk: at bilkøer og arbeidsreiser i sentrale strøk er potensialet selv om statistikken sier det motsatte.

Begrenset av enkeltspor i krappe kurver utførte fjerntrafikken 30,3 prosent av transportarbeidet til norske persontog i 2019, fjerntog og intercity samlet 55,5 prosent. Potensialet med høyfartsbaner kan man tenke seg.

Fullt utbygd Vestlandsbane omfatter et Y-formet nett med fellesstrekning under fjellet for nye samband mellom Oslo og Stavanger, Haugesund og Bergen med reisetider rundt 2,5 timer.

Bane Stavanger–Odda–Bergen utnytter ledig kapasitet i armene. Flysambandene hadde samlet over 4,7 millioner reisende i 2019. Høyeste punkt er planlagt 649 moh., til gunst for godstrafikken.

Hovedsamband Oslo-Bergen

Drammen–Kongsberg–Bø/Grenland er et mulig første steg på hovedsambandet Oslo–Bergen i høyfartsnettet.

Sentral-Europa bygger jernbane under mottoet «tog for fly». Toget skal dominere på mellomlange distanser (600–1.000 km), inkludert flymarkedet. Et nett av høyfartsbaner bygges i et helt annet tempo enn norsk intercity og til vesentlig lavere kilometerpris.

Her er lærdom og potensielle krav for et garvet EØS-medlem med korridorer i TEN-T-nettverket.

Måtte det føre til holdningsendringer i norsk jernbanepolitikk.

Kildehenvisninger

Klimabudsjett for FRE16 rapport 2018-02-09. Se side 20 tabell 7. Omregnet gir 130 pass./døgn 2,37 prosent reduksjon. Jeg har da brukt tallet 2 004 018 passasjerer tur/retur Oslo–Bergen 2019.

KS2 av FRE16 Delrapport Samfunnsøkonomi. Brukte referanser er å finne på side 17 (Konklusjon og anbefaling) og side 13, tabell 4.

Andel transportarbeid for fjerntog: Lenke til SSB om transportarbeid fordelt på togtype: https://www.ssb.no/jernbane. Velg tabell 1 litt ned på siden. I prosenttallene (30,3 og 55,5) har jeg regnet med grensekryssende trafikk.

Ang km-pris for europeiske baneprosjekter, tre dokumenter:

Kommentarer til denne saken