En januardag i år skulle en Hønefoss-mann i slutten av tenårene møte i Ringerike, Asker og Bærum tingrett, tiltalt for flere straffbare forhold. Det endte med at han ble domfelt for alt han var tiltalt for.

«Vet hvor du bor»

I desember må han møte i retten igjen, denne gangen tiltalt for å ha truet ett av vitnene samme dag som rettssaken i januar. Mannen som skal ha blitt truet, var innkalt av påtalemyndigheten for å forklare seg om at han hadde kjøpt fem gram hasj av tiltalte.

Midt på dagen, utenfor tingrettens lokaler, skal tiltalte ha truffet på vitnet. Ifølge tiltalebeslutningen, som er tatt ut av statsadvokaten, sa han:

«Hvis du snakker om meg så kommer jeg til deg, jeg vet hvor du bor». Han skal også ha sagt: «Ikke si at du kjøpte av meg, jeg vet hvor du bor».

Påtalemyndigheten mener truslene var egnet til å påvirke vitnet til å unnlate å avgi forklaring for retten, eller til å endre sin forklaring i straffesaken til fordel for tiltalte.

LES OGSÅ: Ringeriking tatt i 151 km/t – med fire passasjerer

Pekte ut tiltalte

Vitnet forklarte seg imidlertid i retten og sa at han hadde kjøpt fem gram hasj av tiltalte utenfor Hønefoss skole. I dommen etter rettssaken i januar kom det fram at da politiet tok ham rett etter at han hadde kjøpt hasj, pekte han ut tiltalte og en annen person som selgerne.

Strafferammen for motarbeiding av rettsvesenet er fengsel i inntil seks år.

Tiltaltes forsvarer i denne saken er advokat Stian Hatleberg.

– Jeg har foreløpig ingen kommentar i saken, sier han.

Politiadvokat Andrea Finckenhagen opplyser at tiltalte ennå ikke har forklart seg.

– Det som er spesielt med denne saken er at situasjonen skjedde rett før fornærmede skulle vitne i tiltaltes sak, hevder politiadvokaten.

Motarbeiding av rettsvesenet

Straffeloven § 157

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste

a. opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling, et arbeid eller en tjeneste i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak, eller

b. gjengjelder en handling, et arbeid eller en tjeneste som aktøren har utført i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak.

Med aktør i rettsvesenet menes den som

a. er fornærmet i en straffesak, har anmeldt et straffbart forhold eller anlagt søksmål i en sivil sak,

b. har avgitt forklaring for politiet, påtalemyndigheten, domstolen, kriminalomsorgen eller Gjenopptakelseskommisjonen,

c. arbeider eller utfører tjeneste for et organ som nevnt i bokstav b,

d. er fast eller oppnevnt forsvarer, bistandsadvokat eller prosessfullmektig, eller

e. vurderer å foreta en slik handling eller å påta seg et slikt arbeid eller en slik tjeneste.

Første ledd gjelder tilsvarende overfor tjenestemenn i Den internasjonale straffedomstolen.

Kilde: Lovdata