Vi kunne lese i Ringerikes Blad den 30.06.2022 at Hole Høyre mener Arbeiderpartiet, ved leder Jørn-Inge A. Frøshaug må komme med riktige opplysninger når han skriver med fete bokstaver i lokalavisen.

Mer enn det evnet ikke Hole Høyre å utdype påstanden sin.

Videre skriver Guro Bakke og Lars Gomnes i sitt tilsvar: Hole Høyre arbeider ikke med valgflesk – Hole Høyre arbeider hver dag for at Hole kommune skal levere gode tjenester til innbyggerne i Hole og at kommunen kan driftes på en best mulig økonomisk måte.

Vi får inderlig håpe at Hole Høyre arbeider med at kommunen skal levere gode tjenester og drifte kommunen på en best mulig økonomisk måte, men det ser ikke slik ut når man kjenner til de økonomiske realitetene, historien og de enorme utfordringene kommunen står ovenfor.

Var det dette dere holdt på med da kommunen havnet i ROBEK? Var det dette man holdt på med da tjenesteområdene i kommunen måtte kutte drastisk og brått over flere år - og fortsatt i dag? Var det dette med holdt på med da man skulle privatisere? Er det dette man holder på med når kommunen ikke klarer å tiltrekke seg kompetanse fordi vi ikke kan betale folk?

Hole Høyre arbeider hver dag for at Hole kommune skal levere gode tjenester | Guro Bakke og Lars Gomnes

– Avhengig av Thon

Den særskilte skattyteren med navn Thon nevnes. Disse utsagnene vitner om et politisk flertall som ikke er i stand til å ta det politiske ansvaret for sine egne handlinger. Hole kommune har vært en av landets rikeste kommuner i mange år, hvorfor gjorde man seg kun avhengig av en særskilt skattyter?

Hole Høyre viser til disposisjonsfondet - med dagens økonomiske realiteter i Hole vil dette kunne tappes raskt. Vi vet også at skatteinngangen i Hole har en tendens til å svinge kraftig.

Vi ser allerede nå at store overraskelser har kommet: 25-30 millioner for sprinkling av private institusjoner, strakstiltak på hjelpemiddellageret til 1,2 millioner, eventuelle merkostnader for fellesprosjektet - alt før prisstigningen.

Og når vi kjenner til vedlikeholdsetterslepet i kommunen kan alt skje. Da må fondet tappes ytterligere - det økonomiske sikkerhetsnettet som skal sørge for velferdstjenestene vil forsvinne.

De to Høyre-politikerne vil også: minne på at det var grunnet stødig og godt samarbeid mellom administrasjon, tjenestestedene og politikerne som tok oss raskt ut av Robek.

Les også

Vi er best tjent med å vise måtehold i spørsmålet om flerbrukshall | Kristin Færden Bjella

– Glemmer de ansatte

Der glemte dere de ansatte - igjen. Ikke minst innbyggerne. Det har vært gjennomført store kutt grunnet en feilaktig økonomisk politikk. Denne politikken har kostet gruppene dere unnlater å nevne mest. Men det er kanskje ikke så rart, siden begge representantene fra Hole Høyre ikke var tilstede da kommunens økonomi raste sammen.

Videre hevdes det at Hole Høyre holdt sitt løfte om at eiendomsskatten skulle tas vekk når vi var ute av ROBEK.

Arbeiderpartiet i Hole er ikke prinsipielt for eiendomsskatt, men du verden hvor raskt den tok oss ut av ROBEK.

Likevel: at vi kom ut av ROBEK er ikke ensbetydende med at Holes økonomi er friskmeldt. Eiendomsskatten har vist seg å være nødvendig, og jeg må minne om at Hole Høyre hadde flertallet i kommunen da denne ble vedtatt. Det var ikke på forslag fra Arbeiderpartiet eller andre partier, men en ren nødvendighet som et resultat av Hole Høyres dårlige økonomiske og politiske resultater.

Les også

Oppvekstmiljøets betydning for folk og samfunn | Rolf Novsett

– Vil havne i bakevja

Hole sin økonomi er fortsatt utsatt. Vi må sette penger på bok og drive kommunen på en slik måte at vi kan utvikle tjenestetilbudet og ikke bryte lovverket. Når vi engang har klart dette, kan vi servere kake - men ikke før alle har fått brød.

Jeg håper en dag vi får råd til å følge arbeidsmiljøloven på Hole bo- og rehab, være en attraktiv arbeidsplass og sørge for det beste kommunale tilbudet i landet. Hole kommune har store skatteinntekter, men etterslepet og den politiske arven etter Hole Høyre har gjort at vi vil havne i bakevja om vi snart ikke tar grep. Eldreomsorgen og skolen vil møte store utfordringer i årene som kommer.

Effektiviseringskravene i årene som kommer vil også være enorme. Vi må ha penger til å løse utfordringene.

Å styre en kommune med en av landets rikeste menn er ingen problem, ikke før vedkommende flytter. Og den tanken burde man faktisk tenkt.