Vi ønsker alle det beste for kommunen og innbyggerne i Hole.

Hole Senterparti er av den grunn opptatt av at vi må ha en kontrollert befolkningsvekst. Det må være balanse mellom vekst og kommunal infrastruktur. Barnehager, skoler, eldreomsorg, sosialhjelp, veier, vann og kloakk må følges opp i forhold til antall innbyggere. Derfor er vi avhengig av en sunn økonomi og veksten må være kontrollert og rekkefølgebestemt. Alt fra vedlikehold og nybygg til sosialarbeid og kulturliv må ha sin plass i en veldrevet kommune.

Vi er også opptatt av at Hole fortsatt skal være en grønn kommune. Vi har et av noenogtyve områder i Norge som er valgt ut til å ha spesielt verdifullt kulturlandskap. Hole må derfor fortsatt være en jord- og skogbrukskommune med et variert næringsliv. Næringsutvikling er viktig, men vekst og utvikling må ikke ødelegge Holes særpreg.

Dette gjelder også vei og bane. Hole Senterparti ønsker ikke dobbeltsporet jernbane gjennom bygda. Vi kan ikke se at dette er samfunnsøkonomisk forsvarlig i forhold til all den negative påvirkningen det vil gi. Jernbane skal være så miljøeffektivt, men det mest effektive vil være å ruste opp den banen som allerede går mellom Oslo og Bergen.

Ny E16 med miljøvennlige busser vil være det beste både for innbyggere og miljø. Men om FRE16 blir vedtatt, må vi sørge for at beboere på sykehjemmet og Sundjordet blir godt ivaretatt og fortsatt får bo i Hole. Det samme gjelder de som mister hus og eiendom. De skal alle føle seg ivaretatt av kommunen.

Det er viktig med god kontakt mellom innbyggere, politikere, administrasjon og ansatte i kommunen.

Hole Senterparti vil at Hole som egen kommune skal være en god kommune å bo i og å besøke også i årene framover. Derfor vil vi arbeide for en kontrollert vekst og utvikling, gode og tilgjengelige kommunale tjenester og en sunn kommuneøkonomi.

Bruk stemmeretten din og ønsker du det samme som oss, stem på Senterpartiet.