Om få dager skal vi bruke stemmeretten vår og være med på å velge et nytt kommunestyre for Ringerike kommune.

For deg som også er arbeidstaker i kommunen betyr dette ikke bare å velge de som skal ikle seg vervene som kommunestyrerepresentanter, men også velge dine øverste ledere.

Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for kommunen, og det er kommunestyret som bestemmer om tjenestene fortsatt skal være i kommunalt regi eller om de skal byttes bort til private aktører. Det er kommunestyret som bestemmer kommunens budsjett, som igjen er styrende for administrasjonen og de enkelte sektorene.

De siste årene er det flertallet bestående av både Arbeiderpartiet og Høyre som har vedtatt budsjett med krav til innsparing. Dette er innsparinger som SV mener rammer feil. Flertallspartiene har fulgt rådmannens forslag om årlige effektivitetskrav – noe som ikke har gitt store rom for styrking av sektorenes rammer.

Realiteten har dessverre vært at grunnbemanningen blir redusert, noe som igjen har medført større sykefravær pga at færre mennesker skal gjøre flere ting på kortere tid, og som igjen har medført behovet for flere vikarer. Kravet til effektivitet har medført at arbeidsgiverorganisasjonen samlet har ropt og roper et varsko, og det er noe vi bør lytte til.

Ringerike SV mener vi skal styrke grunnbemanningen og tilby flere faste og hele stillinger. Vi tror at økt grunnbemanning vil gi bedre arbeidsvilkår, det vil gi mindre sykefravær (herunder mindre behov for vikarer) og ikke minst bedre tjenester.

Vi vil at våre ansatte skal få bruke sin kompetanse og få tid til å se og lytte til brukerne av tjenestene – uansett om det er barn i skolen eller eldre brukere i pleien.

Ringerike SV tror at det er innholdet i tjenestene, at vi som kommune gir gode arbeidsvilkår og betingelser til våre ansatte og fornøyde brukere av våre tjenester som kan frem-snakke kommunens renommé.

Det er gode tjenester som kan gjøre at folk ønsker å flytte hit – ikke skinnende nye bygg uten faglig godt innhold.