– En skulle ikke tro at vi har ansvarlige myndigheter her i landet. Tenk å ta matjord til boliger, synd og skam! Kanskje vi klarer oss akkurat nå – med dyrking og import. Men det kan fort snu. Hva med den dagen vi ikke kan importere mat? DA er jorda god å ha, sier Marit Aas til Direkte linje.

– Jeg er skremt

– I en alder av 82 år blir jeg virkelig skremt av hvordan staten, med Hole kommune på slep, trumfer igjennom et minnested på kaia til Utøya. Av hensyn til alle som var med i redningsaksjonen, og de psykiske påkjenningene de var igjennom, burde dette vært gjort på en mye mer stillferdig måte, sier Roar Buraas.

– Ærlegheit varar lengst

– Nav har feiltolka reglane for utbetaling av ulike trygder slik at ein ikkje har rett til trygd dersom ein bur i eit anna EØS område enn Noreg. For å få trygd har det freista mange trygdemottakarar til uriktig å oppgi at dei budde i Noreg medan dei budde i utlandet. For dei dette vart oppdaga førde det til ein straffereaksjon. Dersom dei hadde vore ærlege og sagt det som det var, at dei budde i utlandet, ville dei ikkje ha fått utbetalt trygd., men dei ville heller ikkje vorte straffa. Det einaste ville då verta å etterbetale trygda dei hadde krav på, å ikkje måtte rette oppatt straffedomar. Dette vert ikkje nemnt i granskinga. Det burde det ha vore slik at ein poengterar at ærlegheit framleis er ein verdi i samfunnet. Det er ikkje så lett å ha medkjensle med dei som har vorte straffa når dei sjølve har lagt opp til det, skriver Sverre Thune til direkte linje.

Brenner du for noe? Ring 32 17 96 66 eller send e-post til direkte.linje@ringblad.no.