Kåre Bech har mer enn noen annen holeværing bidratt med faglige, kritiske og faktabaserte vurderinger i tilknytning til Statens planlegging av Ringeriksbanen og E16.

Han har vært spesielt opptatt av samarbeidet mellom staten ved BaneNor og Hole kommune.

Ser på helheten

Han har tatt for seg helheten, de langsiktige virkningene, behovet for konsekvensanalyser og kunnskaper, de miljømessige sidene ved saken, forbruk av arealer, tap av hjemsteder for en rekke innbyggere og beregninger av de økonomiske kostnadene ved dette prosjektet.

Les også

Togstasjon på Sundvollen? | Kåre Bech

Han har stilt seg uforstående til at kommunestyret i Hole sa ja til statlig reguleringsplan. Han har vært opptatt av arbeidsmetodene til planleggerne, konsekvensene for innbyggerne og at kommunestyret og partiene ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp kommunens interesser.

Han har vært opptatt av sykehjemmet, de helsemessige og sosiale ulempene vei- og baneprosjektet vil kunne påføre oss både underveis og i ettertid. Det er få sider ved denne saken som Bech ikke har belyst. Han har vist en utholdenhet som ingen annen.

Skjerpende på stat og kommune

Jeg vil anta at Bechs omfattende involvering har virket skjerpende både på stat og kommune. Men kan hende er effekten av Bechs mange leserinnlegg i RB i første rekke et viktig bidrag til informasjon av innbyggerne i Hole om hva denne saken dreier seg om.

Han har holdt saken varm, han har opplyst og bevisstgjort oss, han har avdekket en rekke forhold som uten «hans penn» ville ha forblitt i blindsonen til denne saken. Kåre Bech har gitt oss grunnlag for en bedre forståelse av både detaljene og omfanget i saken. Han har stimulert oss til å følge med i utviklingen.

Noen ganger kan et innlegg fra Bech oppleves som en avsporing. Han går dypt inn på grunnlaget for standpunktene som de formelle aktørene i saken gir uttrykk for. Det er ikke alt og alltid jeg forstår.

Alt alt de liker å høre

Men Bechs innlegg får meg til å reflektere, og vi kan anta at det er ikke alt det han belyser som verken staten eller kommunen liker å høre.

Men for oss andre er det godt å vite at det er noen som følger spesielt med og ikke er redd for å si ifra i offentligheten om det han ser. I denne forbindelse er Bech en viktig aktør. Han synliggjør at ytringsfriheten fungerer.

Han er en viktig brikke i RBs ønske om å sette sakslisten. Han har satt sitt preg hva folk i regionen har vært opptatt av. Bechs leserinnlegg har gitt grunnlag for mang en hverdagssamtale.

Jeg mener at Kåre Bech er en viktig «grave journalist» for RB. En selvpålagt rolle som en frittstående skribent som ikke står på noen lønningsliste, men som på selvkost framstår som vår ombudsmann i et lokaldemokrati.

Viktig innfallsvinkel

I et tilbakeblikk ser vi at Bech har vært og er en sentral aktør i arbeidet med å skrive sentrale deler av historien knyttet til fellesprosjektet. Hans innfallsvinkel er enestående og spesielt viktig som grunnlag for senere vurdering og læring.

Noen vil nok mene at Kåre Bech er inhabil. Han er en av dem som vil bli sterkt berørt både fysisk, sosialt og økonomisk. Derfor er han en av dem som virkelig kan uttale seg i saken når det gjelder de konkrete virkningene planleggingen har hatt og utbyggingen vil kunne få for familien. Han representerer seg selv, men også mange andre av de berørte med sin klare stemme.

Les også

En strek over Sundvollen | Christian Magnussen

Men det er ikke det navlebeskuende perspektivet som i første rekke preger Bechs innlegg. Han er opptatt av premissene, prinsippene, det faglige grunnlaget, fakta, perspektivene og konsekvensene som knytter seg til denne saken. I denne sammenheng representerer hans leserinnlegg en viktig del av empirien i et kvalitativt basert forskningsprosjekt i denne saken.

Et levende case

Han framstår som «et levende case» knyttet til vei- og baneprosjektet. Det er hans eget livsverk som står på spill. Ja, han er part i saken, men det gjør han både habil og mer meningsberettiget enn mange av oss andre.

Han har utrettelig gjennom hele planperioden både ergret oss, moret oss, opplyst oss og bevisstgjort oss med sin klokskap og sin levende penn – en stor takk, til deg Kåre.

LES OGSÅ: God knutepunktutvikling i Sundvollen?

Nå er det, kan hende, ikke lenge før vi har resultatet av departementets behandling av «den statlige reguleringsplanen». Etter at vedtaket er gjort er løpet kjørt. Da er det ikke lenger mulighet for innsigelser verken fra myndigheter eller folket på «rammene for prosjektet». Men det betyr ikke debatt bør utebli.

Planen skal realiseres. Av erfaring vet vi at teori og praksis ikke alltid går hånd i hånd. Det er en rekke praktiske avgjørelser som gjenstår. Det er derfor viktige at allmennheten fortsatt har innsyn i det som nå kommer til å skje. Vi trenger de som holder saken varm i offentligheten.

Enig eller uenig? Si det her!