Vårt samarbeid med kommunen og næringslivet utvikler seg positivt i et samspill preget av gjensidig respekt og tillit. Vi som representerer frivilligheten er overbevist om at samordnet kommunal og frivillig innsats løser samfunnsutfordringer. Samtidig er det flott å registrere at mange av regionens bedrifter bidrar verdifullt i samarbeidet.

Da vi igangsatte vår virksomhet på Ringerike 15. mai 2019, baserte vi oppstarten på inntekter fra TV-aksjonen og bidrag fra stiftelser. Ringerike kommune uttrykte behov for bistand og ønske om samarbeid med frivilligheten. En fem års intensjonsavtale med kommunen om årlige bidrag til aktivitetene har bidratt sterkt til vår aktivitet.

Tre av våre tjenester er kommet i gang og drives som samarbeid mellom kommunen, våre ansatte, givere, frivillige og deltakerne i aktivitetene.

Kafeen

I Baker Narums gamle lokaler på Torget drives kafeen vår. Huseier Jan Solberg legger forholdene til rette for oss, og våre ansatte, frivillige og deltakere sørger for at kafeen er åpen seks dager i uken.

Tilbudet er spesielt rettet mot mennesker som kommer direkte fra behandlingsinstitusjon eller løslatelse. En viktig målgruppe er mennesker med langvarige utfordringer knyttet til rus, for eksempel de som er i LAR-behandling og de som har vært i behandling. Mennesker med soningsbakgrunn er også en viktig målgruppe. Det samme gjelder mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse eller som opplever sosialt eller kulturelt utenforskap. Felles for alle er at de søker en endring i eget liv – til en tilværelse der de etterstreber varig rusfrihet og et A4-liv.

Til kafeen kommer de; for fellesskap, støtte, nybakt Ringerikskringle, en kaffe og kanskje også litt språktrening.

Vaktmestertjenesten og FRI

Tilstrømmingen til kafeen ble etter hvert så stor at det dannet grunnlaget for å starte det neste tilbudet, vaktmestertjenesten, som er et arbeidstiltak for personer på arbeidsavklaring. Tjenesten tilbys privatpersoner og bedrifter.

Den tredje tjenesten vi har satt i gang på Ringerike, er FRI. Det er en ordning der Kirkens Bymisjon driver støttende tiltak til barn og familier der en eller begge foreldrene soner dommer.

NAV Ringerike har vist seg som en meget inspirerende og god samarbeidspartner. Vår nylig inngåtte avtale om seks AFT-plasser (arbeidsforberedende tiltak) vil bidra til at flere ringerikinger kommer ut i skole- eller arbeidsliv slik at de blir verdifulle bidragsytere i samfunnet. Ordningen startes 1. januar.

Vi tilbyr også etterverns- og arbeidstreningstilbud for mennesker som er motivert til å gjøre en endring i eget liv. De ønsker å leve i varig rusfrihet og være i full aktivitet i arbeid eller utdannelse. I tiltakene er distriktspsykiatrisk klinikk (DPS) en viktig samarbeidspartner.

Bedriftene stiller opp

Det er imponerende hvor mange bedrifter som tar samfunnsansvar ved å inngå samarbeidsavtale med oss i Kirkens Bymisjon. NAV-plassene bidrar også til at vi kan utvide samarbeidet med næringslivet på Ringerike.

I dag har vi avtale med Albjerk Bil Ringerike, Toyota Hønefoss, Leiv Vidar, John Myrvang AS, XPND, Felleskjøpet, Skue Sparebank, Ringerikes Blad, Ringerikskraft, AKA og Sparebank1 Ringerike Hadeland. Bedriftene viser stort engasjement.

Våre frivillige står på for at de utsatte målgruppene blir ivaretatt på en god måte og at de møtes ut fra individuelle behov. De frivillige, i samarbeid med våre ansatte, bidrar til økt trygghet og tilstedeværelse.

Ringerike kommune spiller en viktig rolle ved å opptre som økonomisk støttespiller, inspirator, koordinator og tilrettelegger. I dialogen med frivilligheten blir innsatsen helhetlig og samordnet. De kommunale kronenes verdi flerdobles. Slik kan vi nå våre felles mål som er å løse sosiale utfordringer i kommunen knyttet til rus og psykiatri.

For alle

De offentlige midlene som stilles til disposisjon i samarbeidet vårt brukes utelukkende til å bevare og utvikle tilbud og tiltak i Ringerikssamfunnet.

For Kirkens Bymisjon har samarbeidet med Ringerike kommune bekreftet at vi utfører en viktig innsats. Vi merker at dialogen mellom kommunen og frivilligheten fungerer. Nå har vi planer om å gjøre enda mer for dem som trenger vår støtte. Et møtested for mennesker som sliter tungt med rus i hverdagen står på vår ønskeliste.

Vi vet at vår samlede innsats trengs. Det er nok å minne om at antallet og andelen familier med vedvarende lav inntekt øker i Ringerike kommune. Ja, antallet økte fra 489 i 2015 til 629 i 2020. Det representerer en økning fra 9,7 til 12,2 prosent av husstandene. I usikre tider med sterk pris- og rentestigning er det grunn til å frykte at enda flere familier får økonomiske utfordringer og de belastninger som det fører med seg.

Lykkes vi med vår innsats, vil det være bra for kommunen, for næringslivet og ikke minst for dem som trenger vår samordnede innsats.