Hole står foran store utfordringer. Uten eiendomsskatt finner ikke rådmannen rom for fullverdig utbygging av ungdomsskolen eller fornying av læremateriell etter nye læreplaner som trer i kraft neste skoleår. Politikerne i Hole har gang på gang løfta fram frivilligheten i fine ordelag og vedtok i høst en kulturplan med økt satsing på kultur fordi vi skårer dårlig på kulturtilbudet sammenlikna med andre kommuner. Likevel innebærer rådmannens budsjettforslag kutt i kulturbudsjettet og reduserte tilskudd til frivillige organisasjoner.

Flertallets (Høyre og Senterpartiet) eneste svar på utfordringene er å foreslå 20 % økning i stillingen for gravplassarbeider. Mer symboltungt og defensivt er det vel ikke mulig å illustrere sin maktesløshet.

Ap, KrF, MDG og SV går inn for å gjeninnføre eiendomsskatten, slik 370 av landets kommuner har, for å gi økonomisk handlingsrom til å utvikle Hole på lik linje med andre kommuner. Vi må innse at tida med ekstraordinært høye skatteinntekter fra Olav Thon definitivt er forbi. Vårt budsjettalternativ gir rom for utbygging av ungdomsskolen med kroppsøvingssal, starte fornying av læremateriellet, styrke kultur- og kirkebudsjettet, styrke vedlikeholdet av kommunale bygg og sette av mer penger til framtidige investeringer.

Det var et flertall av Høyre og Fremskrittspartiet som pressa igjennom det fatale vedtaket om fjerning av eiendomsskatten i 2019. Begge partiene gikk tilbake ved valget i høst og har ikke lenger flertall. Det er et splitta Senterparti, der bare lokallagslederen blant kommunestyrerepresentantene støtter gjeninnføring av eiendomsskatten, som nå blokkerer for eiendomsskatt i Hole. Senterpartiet får sjøl svare for om de før valget kommuniserte ærlig og tydelig overfor sine velgere kursendring på dette avgjørende punktet i Holepolitikken.

I Ringerike reises spørsmålet om de er rause, tolerante, inkluderende og entusiastiske nok til å tiltrekke seg nye innbyggere i tråd med målsettingene. Den debatten bør definitivt tas i Hole også. Har vi ikke raushet til å bidra med en svært moderat eiendomsskatt til fellesskapets - og ikke minst barnas, beste? De nyeste tallene viser nedgang i folketallet. Fjerning av eiendomsskatten har tydeligvis ikke ført til noen folkestrøm til kommunen. Jeg tviler på at barnefamilier vil finne det særlig attraktivt å flytte til en kommune som underviser etter forelda læreplaner, ikke har gymsal til ungdomsskolen og kutter i kulturbudsjettet.