I Ringerikes Blad (papirutgaven 4. mars) spør Magnus Weggesrud og Stian Bakken, Fylkesordførerkandidat i Buskerud og Senterpartiets ordførerkandidat i Ringerike om Høyre vil slå sammen Ringerike med nabokommunene Hole, Jevnaker, Krødsherad og Modum.

Svaret er i vårt tilfelle veldig enkelt. Kommunesammenslåing er ikke en del av Ringerike Høyres program for de kommende årene. Ringerike kommune er en såpass stor kommune med over 31.000 innbyggere slik at vi er ikke i den kategorien hvor sammenslåinger er nødvendig.

Likevel kan det være nyttig å se på mange av de påstandene de lokale senterpartistene kommer med. Hvorledes små kommuner med 1000 eller 2000 innbyggere skal klare å levere gode lovpålagte tjenester er ikke enkelt å forstå. Bl a sier de to at «Det finnes ikke et fnugg av faglig bevis på at store kommuner leverer bedre tjenester enn små kommuner».

Leser man f. eks. Menon-rapporten «Ståa i norske kommuner» fra 2022 slås det fast at:

  • Små distriktskommuner er dårligst på å levere lovpålagte tjenester til sine innbyggere.
  • Flere har utfordringer med å skaffe nødvendige tjenester innen barnevern, psykologer, jurister og samfunnsplanleggere. Disse utfordringene vil bli stadig større fremover.
  • Befolkningsnedgang og flere eldre gjør at det vil bli enda vanskeligere for småkommuner i distriktene å klare å levere tjenestene de skal. Forskjellene mellom norske kommuner vil øke.
  • Små kommuner har dårligere tjenester særlig innenfor barnevern, rus og psykatri.
  • Statsforvaltere (Tidl. Fylkesmenn) peker på at kommunesammenslåinger er det mest effektive tiltaket for å løse utfordringene med mangelfull lovoppfyllelse.

Les også

Høyres sentraliseringsiver er samfunnsskadelig | Olav Bjotveit (Sp)

– Sliter med lovpålagte tjenester

Høyre deler den bekymringen som fremkommer i rapport etter rapport, fra fagfolk og statsforvaltere som peker på at særlig små distriktskommuner sliter med å levere lovpålagte tjenester til sine innbyggere. Og de sliter med å rekruttere fagfolk. Kommuner som har slått seg sammen makter å skape større fagmiljø og bedrer tilgangen på kompetanse og derved kvaliteten på tjenestene.

Så finnes det også eksempler på små distriktskommuner som har høy grad av lovoppfyllelse. Alt er ikke svart-hvitt. Men mange små kommuner i distriktene opplever befolkningsnedgang, økende andel eldre, færre i yrkesaktiv alder og mangel på kompetanse for å oppfylle lovkrav. Det er derfor grunn til å tro at de små distriktskommunenes forutsetninger for å tilfredsstille de lovpålagte oppgavene gradvis forverres, og at forskjellene mellom norske kommuner øker. Konsekvensen vil i så fall bli store variasjoner i tjenestekvalitet mellom kommuner.

Og når Regjeringen øker skattene til fordel for Staten for kraftverk, som stort sett er kommunalt eller fylkeskommunalt eid, øker formueskatten og særavgiftene for oppdrettsnæringen langs kysten, så blir det enda vanskeligere å være en liten distriktskommune med dårligere skatteinngang.

– Ikke del av vårt program

Magnus Weggesrud og Stian Bakken bruker stortingsrepresentant Mudassa Kapur (H) som sannhetsvitne på Høyres «skumle» politikk. Da kan det være på sin plass og gjenta her hva han sa i denne saken:

  • Høyre vil sørge for sterke kommuner med god økonomi som tilbyr gode tjenester til innbyggerne sine.
  • I motsetning til dagens regjering som vil skru tiden tilbake, mener Høyre at kommunereformen bør fortsette. For innbyggerne er det ikke viktigst med antall rådhus, men kvaliteten på tjenestene.
  • Kommunereformen bør fortsette, ikke avvikles og reverseres. Derfor bør lokalpolitikere på tvers av parti- kommunegrenser ta nabopraten der det er naturlig.
  • Kommunereformen styrker kommunene, øker det lokale selvstyret og sørger for at flest mulig oppgaver løses nær innbyggerne, tilpasset deres behov.
  • Politikere kan ikke, og bør ikke vedta hvor i kommunen eller landet folk skal bo. Men vi kan sørge for at det er attraktivt å bo i hele landet og at tjenestetilbudet er godt. Ingen i våre lokalsamfunn skal føle seg tvunget til å flytte for å få det bedre.

Så konklusjonen fra Ringerike Høyre er klar. Kommunesammenslåing er ikke en del av vårt program.

Men for små kommuner som ikke makter å oppfylle lovpålagte krav kan dette være et godt virkemiddel for at innbyggerne kan få levert tjenestene de har krav på, enten det er gode barneskoler, barnehaver, sykehjem, et godt barnevern, rusomsorg, psykiatri eller andre lovpålagte tjenester.