– Vi ønsker å rekke en hånd til flyktningarbeidet, og årets tildeling er øremerket arbeid med ukrainske flyktninger i ringeriksdistriktet, sier Dag Heim, styreleder i Humitib-Fondet.

– Ringerike Frivilligsentral har flere prosjekter som retter seg mot denne gruppen, og er svært takknemlig for den storslåtte gaven, sier Ingrid Solberg, styreleder ved Ringerike Frivilligsentral.

For tiden driver Ringerike Frivilligsentral to grupper for flyktninger på Læringssenteret for voksne, en leksehjelpsgruppe og en aktivitetsgruppe.

To ganger i uken deltar frivillige hjelpere på Språkkafeen som holder til på Ringerike Bibliotek. Her øves det på det norske språket. Det er forskjellige tema hver gang, og det arrangeres turer i nærområdet. Kistefos Museum og Veien Kulturminnepark ble besøkt i høst. Det er et stort ønske om å utvide dette tilbudet, og det jobbes for inkludering inn i samfunnet.

Sentralen har også et tilbud om matutdeling til lavinntektsfamilier med barn under 18 år.

Ringerike Frivilligsentral er med i en ressursgruppe for tiltak rettet mot flyktninger sammen med andre lag og organisasjoner i kommunen. Ressursgruppen som ble startet opp i april, samles jevnlig for å diskutere hjelpetiltak og fordele innsatsområder. Det samarbeides også om flere aktiviteter.

Ringerike Frivilligsentral har drevet en håndarbeidsgruppe for ukrainske flyktninger som var bosatt
på Hvalsmoen akuttmottak. Denne gruppen ble ledet av frivillige hjelpere, og møttes hver uke.
Dette var en populær aktivitet med mange besøkende, og aktiviteten ble holdt i gang helt til akuttmottaket ble lagt ned 1. desember.

Frivillige hjelpere har også lagt ned en stor innsats med å tilrettelegge på mottaket, før det åpnet i vår. Det er blitt ryddet og vasket. Mange har også bidratt med å montere møbler og klargjøre rommene. Det er lagt ned utrolig mange timer i dette arbeidet.

Ringerike bosatte 137 flyktninger i kommunen i 2022, og størsteparten av disse er ukrainske. Kommunen har sagt ja til å bosette 160 nye flyktninger neste år.

– Vi setter stor pris på den flotte gaven som gjør at vi kan utvide vårt tilbud til flyktninger. Tusen takk, sier Ingrid Solberg.

Fakta om Humitib-Fondet

Humitib-fondet ble stiftet av Tove Langemyr Larsen i 2007 med formål om økonomisk å bidra med midler til humanitære organisasjoner. Langemyr Larsen brant for tibetansk kultur og medisin. Hun skrev flere bøker om emnet og traff også Dalai Lama for noen år tilbake.

I tillegg skal fondet gi økonomisk støtte til fattige og eldre tibetanere, støtte til grunnskole og videreutdannelse, samt støtte forskning og katastrofeberedskap knyttet til Tibet.

Årets tildeling er øremerket arbeid med ukrainske flyktninger i ringeriksdistriktet hvor også Tove Langemyr Larsen bodde.