Ordfører har varslet at kommunestyret 4. juni skal behandle spørsmålet om opprettholdelse av Heggen barnehage. Bakgrunnen er et innbyggerinitiativ, undertegnet av nesten 1.000 innbyggere i Ringerike kommune, som ble innlevert i februar.

LES OGSÅ: Heggen barnehage og innbyggerinitiativ | Bjørg Sonja Kristiansen

Senterpartiets kommunestyregruppe ser fram til denne behandlingen. Vi mener dette gir de politikerne som stemte for å legge ned barnehagen i desember 2019, – en mulighet til å endre oppfatning.

Stort engasjement

Spørsmålet om opprettholdelse av Heggen barnehage er en av flere saker som har vakt et stort engasjement den siste tiden i Ringerike kommune.

Engasjementet er et uttrykk for at man har avvikende syn, – men vel så mye fordi man stiller spørsmålet ved grunnlaget for avgjørelsene.

Mange opplever at det ikke samsvar mellom grunnlag og reell situasjon. For kort tid siden så man det samme i saken om Hønefoss skole, hvor flertallspartiene i Ringerike kommune, overkjørte et kraftig folkelig engasjement.

For å ta litt om historien til Heggen barnehage: Den ble opprettet 2012. Kommunen oppgraderte de neste årene barnehagen for over fire millioner kroner. På kommunens nettsider ble det annonsert at barnehagen hadde nyoppussede lokaler.

Fra midlertidig til permanent

Ved budsjettbehandlingen for 2018 vedtok kommunestyret enstemmig at barnehagen skulle gå fra å være midlertidig til å bli permanent. Rådmannen skrev i sitt grunnlagsdokument:

«Heggen barnehage er en midlertidig barnehage som har kapasitet til å ta imot 56 barn. Pr dags dato har 30 barn plass i Heggen barnehage. Barnehagen tilfredsstiller alle lovmessige krav for drift. For å være en attraktiv bokommune spesielt for unge og familier i etableringsfasen gjøres Heggen barnehage om fra en midlertidig til en permanent barnehage fra januar 2018. Dette vil skape forutsigbarhet for sektoren da vi allerede har disse plassene når vi forbereder for en økt befolkning i Ringerike kommune».

Ved budsjettbehandlingen for 2020 velger flertallet i kommunestyret, Ap, H, Frp og KrF å endre standpunkt fra 2018. De valgte å legge ned barnehagen.

Begrunnelsen var ikke å spare driftsutgifter – man gjorde det fordi man mente barnehagen ville trenge betydelig oppgradering de neste årene. Det ble framholdt en sum på over fire millioner.

Denne plutselige nedleggingen skapte stor frustrasjon blant foreldre i barnehagen og innbyggere på Veme. Lokale krefter innhentet vurdering og pristilbud fra entreprenør som viste at en langt lavere kostnad for oppgradering, samt at få tiltak var nødvendig på kort sikt. Det er ikke rart at motstanden blir stor.

Fulle barnehager

I disse tider ser man også at barnehagene må driftes på andre måter, – for å hindre smittespredning.

Les også

Ringerike – et godt sted å bo for alle | Einar Kristiansen

Da er det å forvente at politikerne ikke velger å fylle opp allerede fulle barnehager med flere barn, – men heller utnytte den kapasiteten vi har.

Etter at Orebråten tiltrådte som ordfører i 2019 meddelte hun at hun ville lytte til næringslivet. Vi håper hun ved denne anledningen velger å lytte til innbyggerne, – de som har barn i barnehagen og innbyggerne på Veme.

Mener virkelig Arbeiderpartiet at det er riktig og god politikk å fjerne dette tilbudet?

Mener Arbeiderpartiet at det er fornuftig politikk å legge ned en full barnehage, – slik at det ikke er noen kommunale tilbud på aksen Hønefoss-Sokna. Er dette i tråd med FNs bærekraftsmål som sier at vi skal forflytte oss mest mulig miljøvennlig.

I disse dager ser vi også at man velger å omdisponere investeringsmidler til infrastrukturtiltak i Hønefoss sentrum.

Brukes mange timer i døgnet

Hva med distriktene? Heggen barnehage brukes mange av døgnets timer. Den er et samlingssted, i tillegg til å være en meget velfungerende barnehage.

Det er slik vi fra kommunen legger til rette for gode lokalsamfunn. Innbyggerne i Ringerike kommune har nå gitt oss en ny sjanse, – den bør vi gripe.