Torsdag denne uken er det etter planen møte i Steinfjordutvalget. Vi har kontaktet utvalget fordi vi er svært bekymret for konsekvensene det planlagte fellesprosjektet Ringeriksbanen og nye E16 vil ha for Steinsfjorden.

Dette utvalget har stort ansvar og skal være en sterk stemme for en av de viktigste fjordene våre.

LES OGSÅ: Ny forening påstår lovbrudd i Hole

Utvalget må være spesielt opptatt av disse problemstillingene:

• I snart 20 år har vanngjennomstrømningen mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden vært utredet med tanke på å fjerne veifyllingene ved dagens E16 mellom Sundvollen og Kroksund som et ledd i forbedre vannkvaliteten i Steinsfjorden.

• Som kjent har SINTEF og NIVA i samarbeid med Statens vegvesen lagt planer sammen med Hole kommune for å realisere planene om å forbedre vannkvaliteten i Steinsfjorden

• I tillegg til flere andre tiltak for å forbedre Steinsfjordens vannkvalitet skulle fjerningen av fyllingene være det siste viktige tiltaket. Dette ble imidlertid aldri realisert.

• Dersom det nå anlegges en fylling i Sundvollen-bukta i forbindelse med vei og bane og stasjon, vil muligheten for åpning og bedre gjennomstrømning mellom fjordene være stengt for all framtid.

• En høy jernbanebru sør for dagens E16 vil måtte hemme de vinddrevne strømmene fra Tyrifjorden og inn i Steinsfjorden.

• SINTEF har påvist at en fjerning av fyllingene vil øke de vinddrevne strømmene betydelig. Les side 44 i SINTEF rapporten: mulige konsekvenser for vannutskifting, vannkvalitet og blågrønn alger ved åpning av veifyllingene. (Rapport LNR 3953-98)

• Prosjektene ny E16 og Ringeriksbanen vil for all framtid hindre muligheten for en bedre bunnstrøm og overflatestrøm mellom fjordene og dermed også hindre mulighetene for forbedret vannkvalitet i Steinsfjorden.

Vi forventer at Steinsfjordutvalget og dets ledelse følger opp disse alvorlige problemstillingene og ivaretar Steinsfjordens interesser, slik mandatet til utvalget forutsetter.

Vi minner om at det biologiske mangfoldet i begge fjordene er redusert, og vi regner med at utvalget er fullstendig klar over denne problemstillingen. Elvemusling i Sundvollbekken er allerede utryddet. Krepsen i Steinsfjorden er truet.

Vi forventer at Steinsfjordutvalget og dets ledelse følger opp disse alvorlige problemstillingene og ivaretar Steinsfjordens interesser, slik mandatet til utvalget forutsetter.

Vi ønsker å vite hva utvalget konkret vil gjøre for å sikre Steinsfjorden for framtiden og ber utvalget ta stilling til fellesprosjektet, som faktisk truer Steinsfjorden.

Hvordan utvalget håndterer disse problemstillingene blir naturligvis viktig for fjordens framtid.

Vi ber også utvalget ta stilling om den planlagte fyllingen er i tråd med EUs vanndirektiv og regional plan for vannforvaltning.

LES OGSÅ:

LES FLERE INNLEGG: