Gå til sidens hovedinnhold

Sp vil ha tilstedeværende politi med lokalkunnskap

– Også Hønefoss har nå færre og mindre variasjon og mangfold av politistillinger.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter at de to politidistriktene i Buskerud ble slått sammen med Telemark og Vestfold til Sør-Øst politidistrikt i 2016, er en rekke lederstillinger og stillinger tilhørende de gamle politidistriktene flyttet fra Hønefoss og Drammen til nytt hovedsete i Tønsberg.

Etter vår oppfatning var det bred enighet blant de ansatte i politiet om at det var behov for forbedringer i politiet og bedre kvalitet i tjenestene.

Men som for alle regjerningens reformer innebefattet politiets reform å gjøre enhetene større og tjenestene sentraliserte.

Les flere valginnlegg her.

Distriktene tappes

Distriktene blir tappet for tilstedeværende politi og ressurser til forebygging og sivile tjenester, men også Hønefoss har nå færre og mindre variasjon og mangfold av politistillinger.

I 2015 hadde distriktet 230 ansatte, mens det i dag bare er 160. I tillegg er mange ansatte og ledere fratatt ansvarsområder.

Sør-Øst politidistrikt består av 42 kommuner og 715.000 innbyggere, og det er ca 1,57 politi per 1.000 innbyggere. Altså godt under regjeringens mål om 2 per 1.000. Politiets Fellesforbund (PF) mener politiets beredskap er omtrent like god som før, men at politiet har mindre tid da det er krav til mer politiarbeid på stedet og de må rekke over større, geografiske avstander.

Omorganiseringen har kostet

Omorganiseringen og kvalitetshevingen har kostet politiet mye ressurser og økonomi, og budsjettene strekker ikke til. Kvaliteten på arbeidet politiet gjør er blitt bedre, men det brukes mer tid per oppdrag og flere saker henlegges.

Økningen i antall henleggelser skyldes også at antall politijurister er blitt kraftig redusert de siste årene. Dette viser et tydelig behov for å øke politikraften og antall jurister.

Politirollemeldinga (St.meld 42) fremhever forebyggende virksomhet som politiets hovedoppgave, og den beskriver 10 grunnprinsipper for politiet. Alle politistudenter læres opp i disse.

Tre av prinsippene sier at:

  • Politiet skal være desentralisert
  • Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet
  • Politiet skal være generalister

Politireformen tar politiet i stikk motsatt retning: Det spesialiseres, og det forebyggende arbeidet blir nedprioritert når ressursene er knappe.

Fysisk relasjon fortsatt viktig

For politiet er den fysiske relasjonen til publikum fremdeles viktig: Tillit bygges i menneskelige relasjoner, særlig i møte med ungdom.

Jevnaker kommune er nå avhengig av tilreisende politi og opplever at kommunikasjonen mellom politi og innbyggere blir betydelig svekket når avstanden øker. For å kunne forebygge rus og kriminalitet effektivt er det viktig med lokalt politi i nærmiljøet, som kjenner og er kjent av befolkningen.

Byråkratiet har vokst

Politidistriktene har blitt for store, oppgavene sentraliseres vekk fra distriktene og byråkratiet har vokst kraftig mens grunnbemanningen er uendret. Buskerud Senterparti vil

  • splitte opp Sør-Øst og opprette Buskerud som eget politidistrikt. De kommuner som vedtar det, skal ha bemannede politikontor hvor det primært skal jobbes forebyggende
  • at det etableres desentraliserte etterforskningsmiljø med mulighet for spesialisering og kompetanseheving også i distriktene. Hønefoss vil være en sentral lokasjon for et slikt etterforskningsmiljø i et nytt distrikt.
  • at samlokalisert operasjonssentralen i Drammen gjenopprettes. Politi, brann og ambulanse skal sitte sammen for å gi effektive og gode tjenester til Buskerud sine innbyggere.
  • erstatte dagens politikontakt med et tilstedeværende politi som har fokus på det forebyggende arbeidet i lokalsamfunnet og som er synlige i innbyggernes hverdag.

Politi med lokalkunnskap

Vi skal ha et tilstedeværende politi med lokalkunnskap.

Intensjonen med politireformen om et nærværende politi er ikke oppfylt – det må det gjøres noe med.

Kommentarer til denne saken