Nylig sendte kommunen søknad om tillatelse til statsforvalteren i Oslo og Viken. Det søkes om å få fly fire ganger; 1. april, 3. juni, 5. august og 7. oktober 2022.

– Droneflygingen er nødvendig for å lage oppdaterte terrengmodeller av området, og for å vise endringene over en periode på seks måneder, skriver kommunen i sin søknad.

De ber også om mulighet for kartlegging dersom det går nye skred.

Bildeserie

Se bildene fra ras i Hovsenga 16. april 2021

Det har gått flere skred i Hovsenga, blant annet 21. november 2019 og i april 2021. Ingen har blitt skadet i skredene.

For å kunne vurdere konsekvensene av skredene i forbindelse med oppdemming av Randselva, ønsker kommunen å lage oppdaterte terrengmodeller av området. Dersom det gis tillatelse, vil oppmålingsavdelingen i Ringerike kommune gjennomføre flygingen.

LES OGSÅ: Lokalavisen får allikevel fly drone i Hovsenga: – Det er bra for leserne

Kommunen anslår at de vil fly en times tid de gangene de skal opp, og de ber om åpning for at datoene kan justeres dersom eksempelvis været skulle tilsi behov for det.

LES OGSÅ: Slik ser Hovsenga ut to år etter det enorme jordraset

Fakta om Hovsenga

  • Området ble statlig vernet som våtmarksområde 22. juni 2018
  • Området er registrert som "ikke truet," men overvåkes
  • Formålet med naturreservatet er å bevare et meandrerende elveparti som er en interessant geomorfologisk formasjon, og tilhørende biologisk mangfold. Spesielle naturverdier i naturreservatet er gammel skog i elveskråningen med bl.a. hullrugere og sandsvalekoloni, gammel kulturmark og Randselva som viktig overvintringsområde for våtmarksfugler.
  • Randselva er isfri gjennom hele vinteren ved Hovsenga, og dette er et viktig vinteroppholdsområde for en rekke våtmarksfugler, blant annet sangsvane, knoppsvane og kvinand. Flere fuglearter hekker i området. (...) De varierte naturtypene gjør at mangfoldet av fugler er høyt. Den ene storørretstammen i Tyrifjorden gyter i Randselva, og strekningen forbi Hovsenga inngår i storørretens gyte- og oppvekstområde. Reservatet består av et meandrerende elveparti med elvesving og aktiv rasskråning, noe som er uvanlig og svært interessant geomorfologisk.
  • 22. november 2019 gikk det et stort ras i Hovsenga som gjorde store ødeleggelser. 23. oktober 2020 gikk det nytt ras, ikke så stort denne gangen. Det er ventet flere ras i tida framover.
  • 16. april 2021 var det et ras som ble betegnet som forholdsvis stort
  • 29. april 2021 fikk Ringerikes Blad tips om nytt ras. Store grusmasser har fylt elveløpet.

Kilde: Miljødirektoratet

Bildeserie

Se bildene fra raset i Hovsenga 29. april 2021

Bildeserie

Stor rasfare: Se bildene fra Hovsenga

Bildeserie

Tre måneder etter raset: Se bildene fra Hovsenga nå