Kommunen forslår blant annet å selv administrere en refusjonsordningen for å sikre bomfri ferdsel for egne innbyggere, skriver avisen Hadeland.

LES MER: Vegdirektøren har gitt bompenge-svaret: Morten fikk medhold i det meste

Kommunen er tydelig på at de fortsatt krever bomfri internferdsel for egne innbyggere for blant annet å sikre fri tilgang til kommunale tjenester, noe også Vegdirektoratet mener i sin innstilling.

Til forskjell fra sistnevntes vurdering, mener kommunen fortsatt at ansatte og foreldre med barn i Stortjernet barnehage også skal slippe å betale bomavgift.

Vil flytte bommen

Begge disse punktene var premisser da kommunestyret for første gang i 2012 stilte seg bak planene om bompengeinnkreving på nye E16.

Kommunen mener at begge lovnadene kunne ha blitt sikret på et tidligere tidspunkt hvis Vegdirektoratet hadde hørt på deres forslag til bomplassering:

Dilemma med at innbyggere i Jevnaker måtte betale bomavgift for å kjøre til kommunesenteret, samt å bringe og hente barn i barnehagen, oppsto når bomsnitt 4 ble plassert et godt stykke innenfor kommunegrensen. Dersom bomsnitt 4 hadde ligget på kommunegrensen, hadde problematikken om fritak for enkelthussander vært løst med unntak av 5 boliger ved Kleggerud.

Jevnaker kommune

I sitt tilsvar ønsker derfor kommunen at Samferdselsdepartementet flytter bommen nærmere Lunner-grensa og stiller seg undrende til hvorfor Vegdirektoratet ikke vurderer det som mer hensiktsmessig.

Ønsker å ta ansvar

Hvis Samferdselsdepartementet stiller seg bak Vegdirektoratets vurdering om at dagens bomplassering bør stå, åpner Jevnaker kommune opp for flere alternative løsninger.

Aller først foreslår kommunen at de selv kan framskaffer ei liste over egne innbyggere som må passere bommen for å kjøre til Jevnaker sentrum.

Per nå dreier dette seg mellom 65-75 boliger, 5 ved Kleggerud og 60-70 boliger ved Olimb. Disse innbyggerne vil kun få fritak på det bomsnittet de må passere for å kjøre inn mot kommunesenteret.

Jevnaker kommune

For å sikre bomfritak for ansatte og innbyggere med barn i Stortjernet barnehage, ønsker Jevnaker kommune en refusjonsordning for å dekke førstnevntes bompengekostnader.

Ifølge kommunens egne utregninger, vil en slik løsning per i dag koste maksimalt 180.000 kroner.

Siden ordningen trolig vil gjelde for et forskjell antall innbyggere fra år til år, mener kommunen at de selv er best skodd til å administrere selve refusjonsordningen. Tilbakebetalingen vil da kunne sikres ved at kommunen årlig oversender en kostnadsoversikt til Vegfinans, som siden kan refundere beløpet.

Til slutt mener kommunen – i likhet med Vegdirektoratet – at innføring av en felles timeregel på både hovedveg og sideveg vil være formålsmessig lurt.

Men til forskjell fra direktoratet, ser kommunen det som helt nødvendig å endre hele takstopplegget - både for å hindre dobbeltbetaling og for å sikre at nye E16 blir en mer attraktiv fartsåre enn passering gjennom Jevnaker sentrum.

Viktige prinsipper må derfor være at flest mulig må benytte hovedvei framfor sidevei og at hvis en først har betalt på hovedvei, skal man ikke betale en gang til for å kjøre inn i Jevnaker.

Jevnaker kommune

Forventer at departementet innfrir

Ettersom Vegdirektoratet ikke tok høyde for samtlige av kommunens krav i sin innstilling, forventes det at Samferdselsdepartementet legger mer vekt på de lokale vurderingene enn hva direktoratet har gjort i både tidligere vurderinger og i den seneste innstillingen.

Selv om endelig beslutningsdato ikke er kjent, forventer kommunen at kommunikasjonslinjene mellom de og forvaltningsmyndighetene bedres før et endelig vedtak fattes.

6,5 år med lovnader – få oversikt her: