Skyggemannen blir avslørt

Disse elevene fra Vegård skole har skrevet kapittel 10.

Disse elevene fra Vegård skole har skrevet kapittel 10. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Skyggemannen hoppet ut av lastebilen for å se etter faren. Faren ligger bevisstløs i grøfta. Bror tenker nå eller aldri, og knuser vinduet fram til førerhuset.

DEL

LES 1. KAPITTEL: Onde øyne

LES 2. KAPITTEL: Som tegningen fra brevet ...

LES 3. KAPITTEL: Fire nordmenn forsvunnet

LES 4. KAPITTEL: Skritt nede i gangen

LES 5. KAPITTEL: En mann med maske ...

LES 6. KAPITTEL: Hvor er Dorthe?

LES 7. KAPITTEL: Mannen i skogen

LES 8. KAPITTEL: Bundet fast i en lyktestolpe ...

LES 9. KAPITTEL: Skyggemannen bak rattet

Skyggemannen snur seg og ser Bror sit­te i fø­rer­se­tet. Bror løs­ner brek­ket og tråk­ker hardt på gass­pe­da­len og kjø­rer mot skyggemannen.

Skyggemannen hop­per vekk i sis­te se­kund og stik­ker av.

Mam­ma er ikke hjemme!

Mille lø­per så fort hun kan hjem og ser at mam­ma ikke er hjemme og ikke har la­get mid­dag. Mille skjøn­ner at noe er galt og rin­ger til po­li­ti­et.

– Dere må hen­te meg og dra til kir­ke­går­den! pap­pa har blitt kid­nap­pet og mam­ma og Bror er borte!

– Bare ta det ro­lig, vi kom­mer øye­blik­ke­lig!

Po­li­ti­et kom­mer og hen­ter Mille og de drar til kir­ke­går­den. De kjø­rer til kir­ke­går­den, men ser ikke tegn til noen. Mille hop­per ut av bi­len og ser blod­spo­re­ne. Hun set­ter seg inn i bi­len igjen og de kjø­rer etter spo­re­ne. Like borte i skog­hol­tet ser de en las­te­bil, og Mille opp­da­ger Bror og pap­pa som lig­ger i grøfta. Mille lø­per bort til dem.

– Går det bra med dere? spør Mille ner­vøst. Po­li­ti­et kom­mer bort til dem og sier:

– Jeg har ringt etter en am­bu­lan­se, den kom­mer snart.

Etter en stund kom­mer am­bu­lan­sen ule­ne. Am­bu­lan­se­per­so­nel­let tar med seg pap­pa og kjø­rer til sy­ke­hu­set.

Po­li­ti­et går bort til Bror og Mille.

– Hva er det som har skjedd? spør po­li­ti­et.

Bror for­kla­rer alt som har skjedd med skyggemannen og om pap­pa.

– Men hvor er mam­ma? snuf­ser Mille.

– Hun sa hun skul­le hjem og lage mid­dag, men hun kom aldri hjem! grå­ter Mille.

– Det går bra Mille, vi skal fin­ne mam­ma­en deres, sier po­li­ti­man­nen.

Mille ser at en po­li­ti­mann fin­ner en hans­ke på bak­ken og Bror sier at det er hans­ken til skyggemannen. Po­li­ti­et drar tilbake til sta­sjo­nen, mens Mille og Bror går hjem igjen. Når de kom­mer hjem er fort­satt ikke mam­ma kom­met. Mille be­gyn­ner å bli vel­dig be­kym­ret, men de går og leg­ger seg.

Bror våk­ner midt på nat­ten. Han ser må­nen lyse inn på rom­met. Det er full­må­ne, og Bror sy­nes det var van­ske­lig å sov­ne igjen. Han gryn­ter og skal til å dra for gar­di­nen, idet han hø­rer en stem­me utenfor. Han ser ut av vin­du­et og ser mam­ma! Han vek­ker Mille, og sier at hun må kom­me.

Da Mille ser ut av vin­du­et, sier hun:

– Det er mam­ma jo! Hva gjør hun ute nå midt på nat­ten?

Mam­ma går ut av ga­ra­sjen og tar på seg en svart kap­pe og en mas­ke, og de ser at hun har en pis­tol i hån­den.

– Det er mam­ma som er skyggemannen! hvis­ker de i kor, og ser på hverandre med for­tvil­te øyne.

– Vi må rin­ge til po­li­ti­et! sier Mille.

– Og det fort, før hun slip­per unna!

Mille gri­per te­le­fo­nen og rin­ger. I det hun er fer­dig med sam­ta­len ser hun at det har kom­met inn en mel­ding fra søs­te­ren! Hun le­ser mel­din­gen:

– Jeg har noen her dere vil møte. Kom til den ned­lag­te fa­brik­ken utenfor byen pre­sis kl. 18.00 i mor­gen! Ellers vil du aldri møte din søs­ter igjen!
Hil­sen Øy ...

Artikkeltags