En internasjonal skole gir ingen ekstrabelastning for kommunen | Agnar Hannisdal

SKOLE: Agnar og Heidi Jo Hannisdal bor på Jevnaker, men vil starte skole for hele  distriktet i Ringerike. Nå reagerer de på saksframlegget fra rådmannen.

SKOLE: Agnar og Heidi Jo Hannisdal bor på Jevnaker, men vil starte skole for hele distriktet i Ringerike. Nå reagerer de på saksframlegget fra rådmannen. Foto:

– Vi kan ikke negativt belastes for hva kommunen får i reduksjon på grunn av andre skoler, sier Agnar Hannisdal, styremedlem i Discovery International School, som ønsker å etablere seg i Ringerike.

DEL

MeningerDiscovery International School ønsker å kommentere saksframlegget skrevet av rådmann T. Isaksen, da det inneholder informasjon som ikke er relevant i saken, samt noe mangelfull og feilaktig informasjon.

Discovery International School har søkt Utdanningsdirektoratet om tillatelse til å starte friskole lokalisert i Ringerike kommune med oppstart høsten 2020. Vi vil informere om at det er snakk om en anerkjent internasjonal skole basert på den høyt anerkjente IB (International Baccalaureate) skole, som også er velkjent i Norge.

Det vil gi lokalsamfunnet et løft når det gjelder utdanningsnivå, og vil forberede elever for en utfordrende fremtid i skole eller arbeid. Se også vår hjemmeside: www.discoveryschool.no.

Agnar Hannisdal

Styremedlem Discovery International School

Lokalet

Skolested: Rådmannen skriver at skolen ikke har noen skolelokaler, men at Åsbygda er primærønsket. Vi vil minne om at i krav fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) til søknaden om friskole, er det ikke krevd at et skolested skal være bestemt i søknadsfasen.

Først når søknaden er godkjent og skolen skal søke om driftstillatelse, må det være et lokale tilgjengelig. Vi nevner også at det er en tidsfrist på tre år fra søknaden er godkjent til at skolen må være startet opp. Dermed er det god tid til å finne et godt skolested etter at søknaden er godkjent.

Når det gjelder Åsbygda skole, så er det en dialog mellom Discovery International School, Åskameratene og velforeningen om fremtidig disponering av bygningsmassen. Det vil kunne være svært positivt for alle parter å få til en bruk av lokalene.

Det vil ikke gavne noen at den gamle skolen forfaller fordi kommunen ikke prioriterer midler til vedlikehold og bruk. I tillegg til at Åsbygda skole er et alternativ, så ser Discovery International School på andre aktuelle skolelokaler.

LES OGSÅ: Heidi Jo og Agnar vil gjenåpne Åsbygda skole: – Undervisning vil kun foregå på engelsk

Vil ikke gi økte utgifter til PPT

Rådmann skriver videre: «Det er en ekstra utfordring for disse tjenestene (PPT) å «serve» de friskolene vi har i Ringerike, Steinerskolen i Åsbygda og Montessoriskolene i Åsa og på Ask i tillegg til de kommunale skolene».

Dette er ikke en ekstra utfordring. Elevene må «serves» enten de går på kommunens egne skoler, friskoler eller internasjonal skole. Om rådmannen mener at kommunen allerede har en utfordring med å yte pålagt PPT service i kommunen fordi det finnes andre friskoler i kommunen, kan ikke dette belastes Discovery International School.

Elever fra Ringerike har krav på denne tjenesten enten de går på en privat eller en kommunal skole.

Det vil dermed ikke bli noen økning for kommunen. Hvis skolens lokaler blir i Åsbygda, så finnes det en privatskole i området allerede, så å kombinere besøk vil ikke medføre ekstra ressurser.

Ikke høyere kostnader

Etablering av Discovery International School vil ikke føre til høyere kostnader. Her skriver rådmannen: «Rammetilskuddet til kommunen reduseres med ca. 113.000 kroner,- for hver elev som får opplæring ved en privat skole – friskole.

I 2019 får 130 av kommunens barn i opplæringspliktig alder opplæring ved en friskole. Det betyr at kommunens rammeoverføring reduseres med vel 14,5 millioner»

Hvor mye kommunens rammeoverføring reduseres med i 2019 har ingenting med saken om Discovery International School å gjøre. Vi kan ikke negativt belastes for hva kommunen får i reduksjon på grunn av andre skoler. For å sette dette i et perspektiv, så hadde Ringerike ifølge UDIR’s skoleport totalt 3.439 elever i 1- 10 klasse i skoleåret 2017–2018.

Hvis vi bruker rådmannens tall, blir det 374 millioner kroner [ (3.439 – 130) * 113.000] totalt til de kommunale elvene i Ringerike. Ut ifra antallene kan vi se at kun 3,78 prosent av alle i skolepliktig alder går på private skoler i Ringerike. Det vil si at det er svært få som går på privat skole i Ringerike.

Skoleskyss

Rådmann skriver videre om skoleskyss. Vi kan si at selv om skolen hadde ligget utenfor kommunen, så måtte Ringerike kommune ha betalt skoleskyss til sin grense, dette ifølge UDIR. Discovery International School vil minne om at ved møtet med Ringerike kommune så ble det informert om at skolen har utredet og ser på muligheten om å kunne tilby egen skoleskyss, noe rådmannen ikke nevner.

Rådmannen nevner heller ingen ting om de positive økonomiske sidene ved etablering av skolen, som at det vil komme nyinnflyttede familier til kommunen for å jobbe på skolen. Discovery International School er et annerledes skoletilbud som det ikke finnes maken til i regionen. «Rådmannen oppfatter konseptet til Discovery International School som interessant.

Det er allerede tre friskoler i kommunen. Siden Discovery International School A/S verken har skoletomt eller skolelokaler, kan ikke rådmannen etter en totalvurdering anbefale at Discovery International School får starte opp i Ringerike kommune».

Rådmannen finner konseptet interessant, men at det er tre friskoler i kommunen har ikke noe med Discovery International School å gjøre. Vi minner om at vi snakker om et skoletilbud som ikke finnes i hele regionen, og som vil være en støttespiller til Kommunens Visjon «Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet»

Næringslivet ser nytten

Discovery International School er i dialog med næringslivet, og både Tronrud Engineering v/Olav Tronrud og Robot Aviation v/Nichlas Nyroth på Eggemoen er svært positive til skolen.

Begge selskaper ser nytten av å ha et internasjonalt skoletilbud i regionen. Ringerike sykehus trekker også til seg ansatte med behov for et internasjonalt skoletilbud. Til eksempel så bruker Sykehuset Innlandet Gjøvikregionen International School aktivt i sine søk etter ansatte.

Vi regner med at kommunen i denne saken vil være den innovative kommunen de sier de vil være. I forbindelse med både vei og jernbaneutbygging med 35 minutter Oslo-Hønefoss, vil flere vurdere regionen som bosted. En internasjonal skole vil utfylle skoletilbudet, og vil kunne trekke til seg tilflyttere.

Discovery International School ønsker å være med og videreutvikle kommunen i årene framover!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags