Det har lenge vært kjent at det er viktige skillelinjer i den økonomiske politikken i Hole etter at et knapt flertall med Høyre, Fremskrittspartiet og Uavhengige pressa igjennom avvikling av eiendomsskatten. Følgene er i ferd med å bli dramatiske – i første omgang ved at vi ikke har råd til å investere i utbygging av ungdomsskolen.

SV er det partiet som tydeligst går til valg på at det er viktigere å gjennomføre prioriterte investeringer og styrke tjenestetilbudet, enn å unngå eiendomsskatt.

Da formannskapet sist uke behandla arealdelen av kommuneplanen, kom det fram at det også er store partipolitiske forskjeller i miljø- og arealpolitikken. Enkelte partier stemte også slik at de satt egen troverdighet på spill.

Utbygging uten ødeleggelser

Hole legger FNs bærekraftmål til grunn i både samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen. Det er det tverrpolitisk enighet om. Det er når det kommer til de praktiske konsekvensene at skillelinjene kommer fram.

Bare i løpet av siste halvår har FN lagt fram dramatiske rapporter om klimaendringene og tapet av biologisk mangfold. Mangel på naturkontakt og fysisk aktivitet truer fysisk og psykisk helse til folk i vår del av verden.

Varierende flertall i formannskapet svarte på disse utfordringene ved å foreslå nye utbyggingsområder på tvers av administrasjonens konsistente og velbegrunna høringsutkast til kommuneplanens arealdel.

I et leserinnlegg hyller Rolf Novsett, som kaller seg samfunnsengasjert holeværing og er Høyre-politiker, dette som en fantastisk overgang fra symbolpolitikk til realpolitikk.

Jeg må innrømme at jeg ofte sliter med å forstå hva Novsett konkret mener i sine omfangsrike leserinnlegg. Men hvis Novsett og Høyre, mener at FNs bærekraftmål er symbolpolitikk som best omsettes i realpolitikk ved ensidige utbyggingsvedtak, er partiet etter mitt og SVs syn rimelig utdatert i forhold til forståelse av grunnleggende samfunnsutfordringer og på framtidsretta svar.

Ikke symbolpolitikk

Bevaring av natur- og friluftslivsområder i Steinsåsen og ved Helgelandsmoen er ikke symbolpolitikk.

Flertallet i formannskapet i Hole vil ha en egen kommunedelplan for Helgelandsmoen. Bortsett fra at det medfører utsettelse av planavklaringer og mye ekstraarbeid for en planavdeling med nok av andre oppgaver, kan det være fornuftig.

Hovedproblemet er flertallets ensidige og perspektivløse bestilling. Planen skal lages «for å vise vekstpotensialet i området», og i samarbeid med «de aktørene som ga innspill planområdet». Ikke med ett ord nevnes at dette skal balanseres med hensynet til å ivareta dyrkbar mark, områdets betydning som lebelte eller områdets betydning som friluftslivsområde.

Nær sagt til alle døgnets tider er det turgåere, hundeluftere, joggere, syklister – og vinterstid skiløpere, som bruker det lett tilgjengelige området med stier og furumoer. Alle disse brukerne er neppe blant «aktørene som ga innspill planområde» som flertallet mener skal involveres i planarbeidet.

Husker jeg rett, var det en næringslivsaktør med sentral posisjon i kommunepolitikken som var «aktør».

En så ensidig tilnærming til arbeid med en kommunedelplan er i strid med plan- og bygningsloven, og kan ikke følges opp på den måten av administrasjonen. Alle viktige tema og interessegrupper må tas med i den helhetlige vurderinga som skal gjøres.

Når flertallet i formannskapet ikke har kunnskap om eller forstår det, er det behov for utskiftinger. Flertallet vil «vise vekstpotensialet i området» som et ledd i argumentasjonen for vegkryss på Helgelandsmoen, - som om ikke alle veit at teknisk sett er det fullt mulig å bygge ned all natur.

Statlige klima- og miljømyndigheter er skeptiske til kryss på Helgelandsmoen fordi det vil føre til økt utbyggingspress på viktige natur- og friluftslivsområder. Flertallsvedtaket viser at de har rett.

Det er derfor ikke sikkert flertallsvedtaket er klokt om en vil realisere kryss på Helgelandsmoen. Det er gode begrunnelser for et kryss på Helgelandsmoen uten at en raserer flere kvadratkilometer natur.

En annen konfliktsak i arealpolitikken er utbygging av friluftslivsområdet i Steinsåsen. Det er godt redegjort for både verdien av området og saken i innlegg fra flere innbyggere. Det er på en måte greit at partiene har ulik oppfatning av hva området skal brukes til, og for ordens skyld:

SV er krystallklar på at dette skal være et natur- og friluftslivsområde. Mer ugreit er det at enkelte partier skifter standpunkt omtrent over natta slik at det stilles spørsmål ved om en kan stole på Hole. Vi trenger troverdige partier og politikere i Hole som kan stå for vedtakene sine.

Hole SV sine svar

Oppsummert er dette SVs seks hovedsvar på viktige utfordringer i Hole-politikken:


1. Vi står fast ved at FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for utviklinga av Hole og skal ha avgjørende betydning for våre konkrete valg.
2. Vi vil ta vare på dyrka og dyrkbar mark, kulturlandskap, naturmangfold og friluftslivsområder, og konsentrere utbygging til tettstedene der vi skal utnytte arealene effektivt.
3. Vi vil ta vare på nærfriluftsområder som i Steinsåsen og øst for vei og bane ved Helgelandsmoen.
4. Vi vil legge økt politisk press på statlige myndigheter og vegvesen for å kunne starte utbygging i vedtatte områder som på Sollihøgda og Sundvollen, framfor en panikkarta nedbygging av viktige natur- og friluftslivsområder.
5. Vi vil sikre kommunen økonomi til å foreta viktige investeringer i barnehage, skole og institusjoner samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes og utvikles, om nødvendig ved gjeninnføring av eiendomsskatt.
6. Vi skal være et parti folk i Hole kan stole på.