1. april var svarfristen Det kongelige Kunnskapsdepartement har satt for å få innspill til hvordan kvaliteten kan bedres i barnehagene fram mot 2030.

De satte i gang med dialogmøter 5. mars i år, og forhåpentligvis har de fått mange gode innspill på hvordan kvaliteten kan bedres.

LES OGSÅ: Hva med organiseringen av barnehagene? | Anne-Grete Brodahl Øvrelid

Mitt bidrag var å ta ut alle de setningene i rammeplanen, hvor det står hva personalet skal gjøre, og oversende disse til Kunnskapsdepartementet med et ønske om flere ansatte i barnehagen.

Bemanningsnorm

Vi har riktignok fått en bemanningsnorm i teorien, som sier at det skal være tre ansatte sammen med ni barn under tre år, og tre ansatte sammen med 18 barn mellom tre og seks år, men med tanke på at det i praksis gjelder kun 3–4 timer i løpet av dagen, så føler jeg at den ikke er reel.

De punktene jeg har oversendt, skal gjøres gjennom et helt barnehageår, men det er ganske mange av punktene vi skal gjøre hver dag, flere ganger om dagen.

Les også

Barnas stemme | Anne-Grete Brodahl Øvrelid

Jeg kunne ikke gjengi alle punktene her, da det til sammen ble fire sider, men jeg legger ved et lite utvalg.

Rammeplan

Alle punktene er hentet fra rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Foran alle disse punktene står det «Personalet skal».

 • Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22.
 • Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller.
 • Bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.
 • De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldre.
 • Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn
 • Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
 • Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.
 • Sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring
 • Være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter
 • Støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem
 • Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner
 • Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner
 • Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

For dem som er interessert i å se flere punkter, så finner dere rammeplanen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.