Vedlikeholdsetterslepet på Holes bygg og eiendommer er i Eiendomsstrategien som kommunestyret behandla tidligere i år, beregna til cirka 100 millioner. Det årlige behovet for at vedlikeholdsetterslepet ikke skal øke er beregna til 3-4 millioner.

Mer må brukes om vi skal redusere etterslepet.

Et enstemmig kommunestyre vedtok ved behandling av Eiendomsstrategien 14. februar i år: «Budsjettbehov knyttet til regulering og utvikling av kommunale eiendommer innarbeides i kommende års budsjetter.»

Kommunedirektøren har lagt fram et budsjett for 2023 med 1 million til vedlikehold av bygg. Det innebærer at vedlikeholdsetterslepet øker - stikk i strid med enstemmig vedtak.

– Uholdbare forhold

Levekårsutvalget var på befaring på Løken barnehage i forkant av budsjettbehandlinga. Alle syntes forholdene på Løken barnehage var uholdbare med bl.a. løst golvbelegg, trekkfulle vinduer, dårlig isolasjon og ventilasjon.

Men flertallet med Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet er handlingslamma.

Det synes som viktigste politiske sak er å unngå eiendomsskatt.

Da blir det ikke penger til vedlikehold slik de sjøl har vært med på å vedta at vi skal innarbeide i budsjettet. Politikk handler om å prioritere. Noen ganger innebærer det å ta upopulære valg for å styre kommunen forsvarlig og bærekraftig.

– Uansvarlig

SV mener det er uansvarlig å ikke ivareta kommunens bygg og eiendommer bedre. På slutten av denne kommunestyreperioden burde vi overlate til neste kommunestyre en kommune med bygg og anlegg i minst like god stand som da vi overtok. Det er god og sunn norsk tradisjon.

Hole er en flott kommune å bo i, men vi står overfor flere krevende utfordringer som det trengs politisk mot og handlekraft til å møte.

Uvisshet om vei og bane skaper økonomisk usikkerhet. Men sikkert er det at vi burde bygd flere gang- og sykkelveier. Vi står også overfor store investeringer – først i ungdomsskole og seinere i bl.a. omsorgsboliger og andel i brannstasjon. Kommunen må ha økonomiske muskler for å kunne investere i nytt og for å ivareta de bygg og verdier vi har.

– Utred eiendomsskatt

Nesten alle norske kommuner har en form for eiendomsskatt. Er det noen grunn til at ikke også Hole skal ha det for å gi innbyggerne et godt tilbud og ivareta primæroppgavene?

SV inviterer alle partiene til å være med å utrede en eiendomsskatt som er sosial og rettferdig, og slik at den kan innføres fra 2024.

Vi fikk i formannskapet støtte fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne, mens Høyre og Senterpartiet avviste blankt.

Foreløpig.

Nå er budsjettforslaget lagt ut på høring. Synes folk i Hole det er greit at vedlikeholdsetterslepet på bygg og eiendommer øker? Er vi fornøyd med lokalene vi tilbyr barna og ansatte i Løken barnehage? Skal vi kutte i tjenestetilbudet eller bør folk med verdifulle eiendommer bidra litt mer til fellesskapet?