Innføringen skjer etter modell fra Sørlandet sykehus som innførte egne rutiner for dette i 2019. Seks av helseforetakene har allerede fulgt etter, skriver Helse Sør-Øst RHF i en pressemelding mandag.

– Vi ser at avdekking av alvorlig omsorgssvikt og barnemishandling oftest skjer via de tjenestene som møter barna, sier Vibecke Ulvær Vallesverd, fagrådgiver ved BarnsBeste ved Sørlandet sykehus.

Akuttjenestene i helseforetakene i Norge kommer hvert år i kontakt med voksne personer i forbindelse med forgiftning og annen alvorlig rusproblematikk, suicidforsøk, alvorlig psykisk lidelse og skader etter vold. Blant disse pasientene finnes omsorgspersoner med ansvar for mindreårige barn.

LES OGSÅ: Samboerpar stoppet av politiet: – Hadde to i promille og barn på fanget

«Barn under radaren»

Sørlandet sykehus innførte i 2019 egne rutiner for å avdekke omsorgssvikt og barnemishandling ved ambulansetjenesten, akuttmottakene og de ambulante akutt teamene for å I prosjektet.

Prosjektet kalte de «Barn under radaren». Helse Sør-Øst RHF har støttet prosjektet gjennom sitt tjenesteinnovasjonsprogram.

Sykehuset så at det var behov for et støtteverktøy som helsepersonell kunne benytte i de tilfellene hvor de blir bekymret for om barn opplever alvorlig omsorgssvikt.

LES OGSÅ: Kommunen mangler lovpålagt tilbud til barn og unge: – Slik kan vi ikke ha det

– Når barna viser symptomer kan de ha levd i en vanskelig situasjon veldig lenge. Ved å fange opp familier som strever via de voksne, kan vi kanskje bidra til at de får hjelpen de har behov for tidligere og forebygge at problemer utvikler seg, sier Vallesverd.

Erfaringene så langt er svært gode:

– Helsepersonell opplever at sjekklisten er til hjelp når de skal kartlegge og vurdere disse sakene. De forteller også at Barn under radaren har bidratt til at de i større grad enn tidligere vet hvordan de skal gå fram når de blir alvorlig bekymret for pasienters barn, sier Vallesverd.

LES OGSÅ: Ta mobbing og skolemiljø på alvor

Åtte helseforetak

I oppdragsdokumentet fra Helse og omsorgsdepartementet for 2023 ble alle de fire helseregionene pålagt å ha særlig oppmerksomhet på sårbare barn og unge:

«Herunder legge til rette for økt antall medisinske undersøkelser i Statens barnehus og videreutvikle og implementere verktøy for å avdekke omsorgssvikt og barnemishandling som rammer barn og unge, jf. pilotprosjektet «Barn under radaren» i Sørlandet sykehus HF»

I oktober 2022 gikk det ut en invitasjon fra Barns Beste til alle helseforetakene om implementering av Barn under radaren.

Åtte helseforetak i Norge er allerede i en prosess med å få implementert denne metoden. De er dermed godt i gang med å oppfylle oppdraget fra regjeringen.

Dette gjelder:

  • AHUS
  • OUS
  • UNN
  • Vestre Viken
  • Helse Bergen
  • Sykehuset Innlandet
  • Sykehuset Østfold
  • Sykehuset i Vestfold

LES OGSÅ: – En myte at man må være slått gul og blå for å komme hit

Viktig å fange opp sårbare barn

– Å fange opp sårbare barn er svært viktig, og vi er glade for at så mange helseforetak allerede har startet implementeringen, sier fagdirektør Ulrich Spreng i Helse Sør-Øst RHF.

Sørlandet sykehus har gjort en omfattende og god jobb med å utvikle og innføre dette systemet i eget sykehus. Vi setter stor pris på at de nå bistår helseforetakene i deres implementering, sier han.

Mange involvert

I utviklingen av verktøyet har Sørlandet sykehus vært opptatt av å involvere både helsepersonell, barnevernstjeneste, aktuelle brukerorganisasjoner, jurister med flere.

– Dette har vært helt nødvendig for at Barn under radaren skal fungere i den praktiske hverdagen, sier Vallesverd.

Hun forteller at det er mange helseforetak som tar kontakt med dem for å få Barn under radaren tilpasset i egne sykehus. De har også fått henvendelser fra andre tjenester, som politi og legevakt.

– Vi ser at dette er noe som kan være relevant for flere enn det det er utviklet for per i dag. Det synes vi er veldig spennende, sier hun.

LES OGSÅ: Brøt ut av ekteskapet og flyttet inn på krisesenteret: – Selvtilliten var på bånn