Høyres Christopher Wand avviser at kommunesammelåinger i Ringeriksregionen står på blokka for Høyre nå. Det er jo en fin avklaring for innbyggerne, men det er samtidig ikke mer enn to og et halvt år til neste stortingsvalg i 2025.

Hva gjør Høyre lokalt hvis en eventuell ny Høyre-regjering vil kjøre i gang med nye tvangssammenslåinger? Dette vet vi innbyggerne i Hole bryr seg om.

Det var svært skuffende at regjeringen ikke fant rom for å prioritere FRE16 nå. Samtidig må også Høyre ta innover seg de økonomiske realitetene Norge befinner seg i gjennom økt inflasjon. Det betyr derimot ikke at Senterpartiet i Buskerud har gitt opp kampen. Vi skal stå på videre for å få prosjektet realisert, like mye som vi må få på plass E16 Eggemoen-Nymoen.

Senterpartiet med buksene nede?

– Litt selvkritikk på sin plass

Høyre spiste kake og feiret at de skulle realisere prosjektet i 2015, men det endte med utsettelser gang på gang. Så litt selvkritikk hadde kanskje vært på sin plass.

For Senterpartiet har standpunktet rundt FRE16 ikke vært en rett-frem-sak. Det er mange dilemmaer som har blitt veid opp mot hverandre. Tap av natur og særlig matjord, har gjort at vi har vært skeptiske. Senterpartiet støtter derimot den vedtatte reguleringsplanen for FRE16 etter å ha fått gjennomslag for både kulvert og andre løsninger som vil spare mer av matjorda.

En viktig forutsetning for Senterpartiet er at kulvertene beholdes og at minst mulig matjord går tapt.

Les også

Svar til Magnus Weggesrud og Stian Bakken (Sp): –Kommunesammenslåing er ikke en del av vårt program

Jordvern

Jordvern er en sak som engasjerer mange i området. Senterpartiet vil verne mest mulig. Dette engasjement har vi ikke opplevd deles av Høyre. I kommunestyret i Ringerike har f.eks. SP stått på for å beskytte matjord mot nedbygging på Loeshagen i Haugsbygd og i Krakstadmarka, for å nevne to konkrete eksempler. Høyre stemte for.

Ja, Senterpartiet var i mot ordningen med fritt behandlingsvalg Høyre-regjeringen innførte.

Hvorfor ble presist beskrevet i en lederartikkel i Vårt Land 31. januar:

«Det er ikke god politikk at det offentlige skal bruke store penger på kommersielle helsetilbydere. Hvis den sterke norske velferdsstaten skal fortsette å gi god helsehjelp, kan ikke det offentlige helsetilbudet tappes for penger og fagfolk. Kommersielle helsetilbydere er til for å skape verdier for eierne, og det er ikke statens oppgave å sikre disse inntektene for næringslivet.»

Les også

- Er det et rødgrønt alternativ i Hole og Ringerike? – Høyre og Arbeiderpartiet er enig i bane, vei og løssluppen vekst

Strømprisene

De økte strømprisene er Høyres fortjeneste, gjennom den sterke tilknytningen til EUs energimarked den forrige regjeringen ivret for bla. gjennom tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og ACER. Dette var Senterpartiet i mot.

Nå jobber vi for å reversere Høyres politikk for å igjen sikre folk i Norge en lav og stabil strømpris. Det tar tid. Det er ikke bare å si opp avtaler over natta. Strømstøtteordningen er derfor en viktig midlertidig løsning som regjeringen jobber kontinuerlig jobber for å forbedre.

Senterpartiet deler forøvrig Høyres engasjement for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylksveiene og styrke pendlertilbudet mellom Hønefoss og Oslo. Sp vil også styrke Ringeriksregionens plass i nye Buskerud, blant annet gjennom desentralisering av fylkeskommunale kontorarbeidsplasser. Vil Høyre det?