Jernbaneverket har i dag lagt ut informasjon om delstrekning 4 for Ringerikesbanen og E16 på sin hjemmeside.

– Vi fastholder anbefalingen om at Helgelandsmolinja bør legges til grunn i reguleringsplanarbeidet, sier strategidirektør Anita Skauge i Jernbaneverket.

– Vi vurderer at hensynet til de internasjonalt viktige våtmarksområdene bør tillegges stor vekt og Helgelandsmolinja gir da noe mindre negativ konsekvens enn Busundlinja.  Forskjellene på  Busundlinja og Helgelandsmolinja er ikke store, men for naturmangfoldet er det  vurdert å være større muligheter også for å kompensere for negative konsekvenser på Helgelandsmolinja, fortsetter Skauge.

Miljø og økonomi

– Monserudlinja  anbefales lagt vekk da den den gir store negative følger i form av omfattende inngrep i landbruksarealer og kulturmiljø. Kostnadsmessig er den også klart dyrere enn de to andre alternativene. Helgelandsmolinja blir noe rimeligere enn Busundlinja og den er også anleggsmessig noe enklere å bygge.

Fra Bymoen til Styggdalen

Delstrekningen går fra Bymoen i Hole til Styggdalen i Ringerike. Samferdselsdepartementet ba i slutten av august i fjor om at det skulle utarbeides en tilleggsutredning (forprosjekt) for Helgelandsmoen-, Busund,  og Monserudalternativene på delstrekning fire.

– Statens vegvesen og Jernbaneverket har hatt en dialog med andre statlige etater og med lokale myndigheter. Det er også sett på mulighetene for avbøtende og kompenserende tiltak for å redusere ulempene ved utbyggingen. 

Gevinster ved felles utbygging

Sammen med anbefalingen for delstrekning fire har etatene også oversendt en risikoanalyse om felles utbygging av E16 og Ringeriksbanen. 

Analysen konkluderer med at en felles prosjektorganisering vil bidra til å redusere risikoen knyttet til kompleksiteten i utbyggingen, og gi muligheter for synergieffekter og kostnadsbesparelser.

Et delt utbyggingsansvar vurderes å gi større risiko for kostnadsøkning.