Ringeriksbanen vil bidra til etablering av større bo- og arbeidsmarkedsregioner i Viken og rundt Oslo. Det er ikke bare Ringeriksregionen som vil nyte godt av den nye jernbanen. Den kommer også til å binde både Viken samt Øst- og Vestlandet nærmere sammen.

Som folkevalgte Høyre-representanter i Viken, Bærum og Ringerike, er vi stolte over at dagens regjering nå sørger for at Ringeriksbanen endelig blir bygget. Vi forutsetter imidlertid at det bevilges nok penger til å sikre byggestart for prosjektet i 2021/2022.

Et nasjonalt løft

Dette er et nasjonalt løft for framtidige generasjoner som vil gavne bedriftene og innbyggerne i Viken, Oslo og Vestland fylker, samt alle kommunene langs Bergensbanen. For 100 år siden sørget visjonære politikere for byggingen av Bergensbanen, noe som da kostet et helt statsbudsjett.

Ringeriksbanen vil bidra til å binde Øst- og Vestlandet nærmere sammen. Når den står ferdig rundt 2029, vil reisetiden fra Oslo til Bergen være redusert med nærmere en time. En klimavennlig togreise mellom Norges to største byer vil kunne utkonkurrere fly. Det mener vi er en viktig videreføring av visjonene.

I tillegg til Ringeriksbanen, sørger regjeringen også for at det blir bygget ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss. Denne firefelts motorveien vil fjerne en beryktet trafikkpropp på denne strekningen og dermed være svært viktig for næringslivet- og ikke minst for alle hytteeierne og kommunene i Hallingdal og Valdres.

Binder fylket sammen

Ringeriksbanen vil også binde Viken fylkeskommune sammen. Banen blir en forlengelse av dagens «Mossetog» fra Moss, via Oslo S til Stabekk. Vi får et direkte Intercitytog fra Moss, via Oslo S og Sandvika til Hønefoss- og motsatt.

På denne måten sikres etableringen av større bo- og arbeidsmarkedsregioner i Viken og rundt Oslo innenfor en reisetid på under en time. Til eksempel blir strekningen Hønefoss-Oslo S kun drøye 30 minutter. Både næringslivet og det offentlige kan med dette hente kompetanse og arbeidskraft fra et mye større område, samtidig som folk får større frihet til å velge både jobb og bosted.

Ringerikskommunene (Hole, Ringerike og Jevnaker) vil tilsvarende kunne avlaste det sterkt pressede bo- og arbeidsmarkedet i og rundt hovedstaden, inklusive Bærum hvor den planlagte Ringeriksbanen vil kunne bidra til å styrke både lokale bedrifter og Bærum kommunes framtidige behov for arbeidskraft. Innbyggertallet i Ringeriksregionen forventes etterhvert å dobles fra dagens rundt 43.000 til nærmere 100.000 med Ringeriksbanen.

10.000 arbeidsplasser

Samtidig vil regionen ha et potensial for å etablere hele 10 000 nye arbeidsplasser. Ringeriksregionen vil dermed både kunne huse arbeidskraft for Bærum, Oslo samt andre Viken-kommuner i tillegg til at den i mye større grad vil kunne få dekket sitt eget kompetansebehov.

Store arbeidsgivere på Hønefoss som Statens kartverk, Ringerike sykehus og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har i dag utfordringer med å tiltrekke seg nok spisskompetanse.

Med Ringeriksbanen vil dette bli mye enklere. Barnefamilier som etterhvert flytter til Ringeriksregionen, vil også lettere kunne sikre at begge foreldrene får seg jobb- for eksempel ved at en jobber i nærområdet, og den andre om ønskelig/nødvendig «pendler» med Ringeriksbanen til Bærum, Oslo eller en anne Viken-kommune.

Ringeriksbanen vil gi økt frekvens både på lokaltog til Hønefoss og regiontog til Bergen. Deler av Hallingdal vil dermed også få et mye større arbeidsmarked for sine innbyggere. Dette vil forhåpentligvis kunne medføre en hyggelig innbyggervekst – samtidig som grunnlaget for etablering av nye virksomheter og arbeidsplasser vil bli betydelig bedret.

Reiselivet

Ikke minst reiselivsnæringen i Hallingdal, som opplever store utfordringer som følge av covid-19-krisen, vil bokstavelig talt kunne se lyset i enden av tunnelen med Ringeriksbanen. Med ca. en times reisetid fra og til Oslo, vil deler av Hallingdal kunne bli attraktiv for eksempelvis klimavennlig dagturisme fra Oslo-området.

De ulike destinasjonene i Hallingdal vil i tillegg bli enda mer populære for både nordmenn og utlendinger når de kommer en time nærmere Oslo. Det vil dessuten kunne bli en betydelig større andel hytteeiere i Hallingdal som kan erstatte privatbil med tog, etterhvert som de ulike destinasjonene muliggjør dette med bildelings- og «shuttlebuss»-ordninger. I dag bruker en mye større del av hytteeierne fra Bergensområdet tog til hyttene sine i Hallingdal enn det østlendingene gjør.

Stortinget vil i juni 2021 beslutte å investere ca. 34 milliarder kroner til bygging av Ringeriksbanen og ny E16 til Hønefoss (FRE16). Regjeringen bekreftet i forbindelse med framleggelsen av forslaget til statsbudsjettet for 2021, at den planlegger å fremme en investeringsbeslutning for FRE16 neste vår. Dette blir da en historisk beslutning i Stortinget; den siste jernbanen som ble bygget i Norge, var Nordlandsbanen som ble offisielt åpnet av kong Olav 7. juni 1962.