Om samferdselsprosjektet gjennomføres, vil jernbane og motorvei gå gjennom fjell av ulik stabilitet som vannfylt berg og rasmark, videre vil det gå over fjord, elv, våtmarksområder og flomområder.

Alt dette er håndterbart da det hovedsakelig handler om økonomi. At prosjektet er underbudsjettert og samfunnsøkonomisk ulønnsomt, er en annen sak.

LES OGSÅ: Bekymrede beboere meldte fra om synkeskader: – Det er så tydelig

Problemet eller rettere sagt faren i prosjektet, er knyttet opp til kvikkleire; ustabil og uforutsigbar som den er.

Sammenhengende kvikkleireområde

Strekningen Styggedalen – Hønefoss; strekning 5, er et sammenhengende kvikkleireområde. Om dette arealet skriver Jernbaneverket og Statens vegvesen i sin rapport Detaljplan og teknisk plan, Fagrapport, Områdestabilitet, Strekning 5, signert 28.2.2019: https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-e16/reguleringsplan/revidert-reguleringsplan/underlagsdokumenter/15.04.2019-strekning-5_detaljplan-og-teknisk-plan_fagrapport-omradestabilitet.pdf

«Løsmassene på strekningen består for det meste av elveavsatt sand i 0-20 m mektighet over marine leire i opptil 80 m mektighet. Leira er stedvis kvikk, samt siltig og sandig. Utførte grunnundersøkelser indikere at tykkelsen av sensitiv leire (kvikkleire) på det mektigste kan være på mange titalls meter.»

Et aktsomhetsområde

Rapporten fortsetter med: «I vurderingene er skråninger med høydeforskjell over 5 meter og minimum terrenghelning på 1:20 definert som aktsomhetsområder.»

Et aktsomhetsområde er et område med større sannsynlighet for fare enn andre steder. Storelva, strekningen Styggdalen – Hønefoss` laveste punkt, ligger 64 moh. Strekningens høyeste punkt er ca. 135 moh. Høydeforskjellen blir ca. 70 meter.

Hvis høyeste punkt ligger 500 meter fra Storelva blir terrenghellingen 1:7. Det vil si nærmere tre ganger brattere enn det som er definert som aktsomhetsområde.

I dette hellende terrenget på tykke kvikkleirelag planlegges Norges største samferdselsprosjekt.

Gjerdrum vs. Ringerike

Samme rapport skriver: «Det er på strekningen identifisert totalt 15 aktsomhetsområder på bakgrunn av topografiske forhold, kvartærgeologisk kart, befaring og tolkning av grunnundersøkelser.

Alle aktsomhetsområdene er faregradsklassifisert. Klassifiseringen har gitt 7 soner med faregrad 'Lav'og 8 soner med faregrad 'Middels'.»

Her må det legges til at boligområdet i Ask i Gjerdrum som raste ut i romjulen 2020 var og er fortsatt oppført med faregrad «Lav».

Bru kollapset

Deler av Skjeggestadbura på E18 i Holmestrand, som kollapset på grunn av kvikkleireskred i 2015 hadde ingen faregrad (ikke vurdert?), men det ligger inntil et område med faregrad «Lav». Det vil si at faregrad «Lav» på kartet ikke er lav i den virkelige verden.

Slik grunnlaget er, vil det si å legge jernbane og ny motorvei gjennom strekningen Styggdalen – Hønefoss er en like klok og ansvarlig avgjørelse som det å bygge dem gjennom Ask i Gjerdrum ville være.