I april 2015 ble Ringeriksbanen anslått å koste 20 milliarder kroner.

Veistykket Bjørum – Skaret skulle koste 3,5 milliarder kroner.

Veistykket Skaret – Hønefoss skulle koste 6,0 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Aage Thoresen & Co. ber Erna få fart i vei og bane: – Sørg for at noe skjer

Etter dette har hele anlegget fått betegnelsen FRE16 til en samlet kostnad på 29,5 milliarder kroner.

Hva med fordeling?

Fire år senere (mai 2019) overleveres KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) en kostnadsberegning på 33,9 milliarder kroner. Det er ikke gjort kjent for offentligheten hvordan denne summen fordeler seg på bane og vei.

Bruker vi den samme fordelingsnøkkelen som i 2015, kommer vi ut med at banens andel av Fellesprosjektet FRE16 blir 22,7 milliarder kroner. Fordelt på banens lengde Sandvika – Hønefoss 40 km, gir det en pris pr. km på 0,57 milliarder kroner.

Hvor sannsynlig er det at Ringeriksbanen kan bygges for denne prisen? Jeg har tidligere trukket fram Follobanen som det eneste relevante sammenlignbare prosjekt.

Den sist kjente pris der ligger på 1,4 milliarder kroner. pr. km før ferdigstillelse 2022/23. Nå meldes det om ytterligere forsinkelser (ca. 1 år) med derav følgende prisstigning.

60 milliarder

For Ringeriksbanen, som er et mer krevende arbeid, kan man derfor med god grunn anta en utgangspris på minst 1,5 milliarder kroner. pr. km som peker mot en foreløpig sluttsum på 60 milliarder kroner.

Med alt hemmelighold rundt prosjektet, ikke minst kostnader, kan vi vente at Bane NOR må bruke av sin «buffer» på 40 prosent for å forsvare sine merkostnader.

Begrepet «Overskridelse» regnes ikke å inntre før «bufferen» er overskredet! Ringeriksbanen vil uansett ligge langt utenfor Samferdselsdepartementets nye og mer nøkterne krav til lønnsomhet og nytte.

Det burde være et tankekors for noen hver at den 40 km lange Ringeriksbanen kan leveres vesentlig billigere enn den 22 km lange Follobanen.


Kåre Bech, Sundvollen