Landet trenger mer strøm. Men Ringerike trenger mest av alt å beholde elvene, fisken, krepsen, fuglene og våtmarkene som de er i dag.

Vi ser det positive i et nytt kraftverk som produserer strøm til 11 000 husstander, tilsvarende en promille av nasjonens behov. Vi ser også det positive i at Steinsfjorden kan få et tilsig av vann som inneholder lite fosfor – blågrønnalgenes fremste fôr.

Men det er ikke sikkert at det er gunstig for fisken og edelkrepsen. Det antas en positiv virkning med et kan. Et ord som går igjen som en rød tråd i meldingen.

Kankan

Brosjyren fra Viulkraft svarer nemlig lite konkret på konsekvensene av en så drastisk endring i vannføringen i Randselva og Storelva.

Det vi kan stole på er at middelvannføringen i Randselva blir redusert med hele 68 prosent. For ikke å falle i tekniske fallgruver – dette er kompliserte greier – sier reglene for vannføringen at det i elva med den sjeldne storørretstammen skal renne minst 20 m³ vann (20 000 liter) i sekundet.

Det aller minste som er tillatt er til 15 kubikkmeter i sekundet. Hva skjer i en ekstrem tørkeperiode? Blir elva en steinørken uten levende organismer?

Les også

Når debatten uteblir: – Når det lanseres et prosjekt som er så ekstremt som å legge Randselva i rør

Småelver

Hvis Randselva kraftverk kommer i gang, blir middelføringen mindre enn 20 m³ i sekundet – hele tiden. Med så lite vann fra Randselva, synker middelvannføringen i Storelva med 25 prosent. Den store elva i elvebyen krymper til tre fjerdedeler av den størrelsen den har i dag.

Fra Monserud til Tyrifjorden vil vannet mettes mer med utslippet fra kloakkanlegget.

Langs elveløpene i begge elvene ligger det flere vernede naturområder som er beskyttet av Ramsarkonvensjonen – en global avtale om å ta vare på våtmarker av internasjonal betydning.

Les også

La Randselva leve: – Framtidens energibehov bør dekkes ved bygging av atomkraftverk

Nye elveløp

I informasjonen fra utbygger innrømmes det at elvene kan forandre karakter. Se det. Ja, elvene blir jo små. De kan endre løp, fra meander med sine store svinger til å bore seg en rette linje. Kroksjøer som Juveren og Synneren kan med tiden tørke helt igjen – når Storelva blir liten.

Det samme vil skje med verdifulle våtmarksområder ved naturreservatet ved Averøya, et kjent trekkfuglområde der opptil 77 fuglearter tar seg en hvil – eller har sin sommerbolig.

De små sandbankene der ute blir store – en naturlig konsekvens av en mindre elv.

Våtmarksområdene blir tørrere. Fuglene og livet i sivet får mindre mat og endret livsgrunnlag. Kan hende finner de andre, og våtere marker på sikt.

Les også

Hva mener lokale politikere om kraftverk i Randselva?

Tørre brønner

Ørret, gjedde og annet med spore vil ikke slå henrykt på jakt etter agnet – 25 prosent mindre elv vil selvsagt endre deres livsgrunnlag.

Det finnes mye å bekymre seg over hvis Randselva ender opp i en tunnel til Steinsfjorden, og faktisk endre strømretningen i Tyrifjorden slik at den vil flyte fra Steinsfjorden og ut i Tyrifjorden – og ikke omvendt som i dag.

Langs anleggsområdet vil brønner og beitemarker bli ødelagt.

Jo da – avbøtende tiltak vil bli gjort. Men er det nok? Vil de virke? Får vi reversert utilsiktede skadevirkninger?

Ringerike Senterparti er sterkt bekymret for konsekvensene av å bygge Randselva Kraftstasjon ved å legge Randselva i rør. Vi kan ikke tillate at strømmen tar strømmen.

Vi skal stille de mange spørsmål som trengs å stilles til den første høringen. Og deretter.