– Er i møtet nå, opplyser kommuneoverlege Karin Møller til Ringerikes Blad, og bekrefter at det er et møte om potensielt økt tiltaksnivå.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hasteinnkalt alle kommunene i regionen til møte om smitteutviklingen og tiltaksnivået i regionen klokken 12. Det bekrefter rådgiver Kari Øyen Gay ved Statsforvalteren til Romerikes Blad.

Også Hole og Jevnaker er en del av Viken.

Statsforvalteren har jevnlig møte med kommunene i regionen, og dette møtet skulle ha funnet sted tirsdag, men kommunene ble istedenfor hasteinnkalt en dag tidligere. Det bekrefter statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland overfor VG.

– Vi hadde egentlig innkalt kommunene til et møte i morgen, men i har fremskyndet møtet til i dag. Vi har også hatt møter med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i helgen, opplyser hun.

– Hovedformålet med møtet er å få en forståelse blant kommunene i Oslo og Viken om at vi må ha en felles innsats for å få ned R-tallet. Økningen i smitte er for sterk fra dag til dag nå, og vi må ha en samlet innsats for å få den ned, sier Svarstad Haugland.

Hun utelukker ikke at det kan bli aktuelt med delvis regionale tiltak.

Ringerike er blant flere kommuner i regionen som opplever økt smitte, og er også blant kommunene som allerede har innført lokal forskrift og strenge smittevernregler.

I Asker og Bærum er det registrert 17 nye smittetilfeller i Asker, mens 21 er registrert i Bærum. I Drammen er det registrert 54 personer med koronasmitte, og i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden totalt 50 nye tilfeller.

I Oslo har 3.300 personer fått påvist smitte de siste 14 dagene, Siste døgn ble det påvist 275 nye smittetilfeller. Smittetrykket er størst i bydelene Stovner og Grorud.

Trenden i Viken fylke er dermed stigende, med 275 nye smittetilfeller det siste døgnet. Også antall sykehusinnleggelser er på vei opp i regionen.

193 av koronapasientene er nå innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst. Det er 16 flere enn dagen før. Ikke siden 7. april i fjor har det vært flere innlagte i helseregionen. Da var tallet 213.

Dette er forskriften i Ringerike

Enstemmig vedtatt av kommunestyret torsdag 11. mars 2021.

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense smitte med covid-19 (koronavirus), Ringerike kommune, Viken

Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 11. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern motsmittsomme sykdommer § 4–1 første ledd.

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i perioder der smittetallene er stigende eller høye. Forskriften gjelder i Ringerike kommune. Lokal forskrift kommer i tillegg til reglene i Helse- og omsorgsdepartementets forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

§ 2. Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster innendørs med flere enn 10 personer tilstede. For private sammenkomster utendørs gjelder en begrensning på 20 personer. Covid-19-forskriften §§ 13b første og andre ledd, 13c første ledd og 13d første ledd, om henholdsvis krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, krav til avstand og krav til oversikt over deltakerne, gis anvendelse også for private sammenkomster. Som «private sammenkomster» regnes enhver anledning der personer fra forskjellige husstander samles i private hjem, hager eller fritidsboliger. Som «arrangør» regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten, herunder den som stiller sin bolig til rådighet.

(I de nasjonale retningslinjene anbefales maks fem gjester i hjemmet, i tillegg til husstanden. I Ringerike er regelen maks ti i privat sammenkomst. Forskjellen er at vi har en nasjonal anbefaling - mens vi lokalt har en regel som kan straffes med bøter om den brytes.)

§ 3. Innskrenking av deltakerantall ved arrangementer etter covid-19-forskriften

Ved arrangementer regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstavene a til e er det ikke tillatt med mer enn 10 personer på innendørs arrangement, likevel 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Det gjøres unntak for begravelser og bisettelser hvor det er tillatt å være 50 person så fremt alle sitter på faste, tilviste plasser. For utendørs arrangementer regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstavene a til e er det ikke tillatt med flere enn 50 personer, uavhengig av om det er faste, tilviste plasser eller ikke.

§ 4. Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Ringerike kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene tilforsvarlig drift ved serveringssteder som følger av covid-19 forskriften § 14a. For de serverings- og skjenkestedene i Ringerike kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol. Ringerike kommune kan stenge de serverings- og skjenkesteder som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4–1 tredje ledd.

§ 5 Idrett, fritidsaktiviteter o.l.

Idrettshaller holdes stengt. Det gjøres unntak for breddeaktiviteter for barn og unge til og med 20 år, forutsatt at Helsedirektoratets veileder «Smittevern for idrett (covid-19)» følges, herunder kravet om at arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Turneringer og større arrangementer for barn og unge til og med 20 år er ikke tillatt. Med større arrangementer menes det arrangementer hvor mer enn to lag møtes. Utendørs idrettsanlegg tillates holdt åpent. Helsedirektoratets veileder «Smittevern for idrett (covid-19)» skal følges. Garderobeanlegg skal holdes stengt. Organisert idrett for voksne er ikke tillatt. Gruppeaktiviteter som korps, kor, dans og lignende for voksne er heller ikke tillatt. Som voksne regnes unge fra og med 20 år.

§ 6 Stenging av virksomheter

Treningssentre, solstudier og lignende steder skal holde stengt. Bingohaller, bowlinghaller, motorsportsanlegg, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter skal holde stengt. Museer og kinoer skal holde stengt.

§ 7 Bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, i taxier, ved kollektivreiser, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8. Leie av lokaler som brukes av skoler og barnehager er ikke tillatt

Utleie av skoler og barnehager, og lokaler som brukes av skoler og barnehager, er ikke tillatt.

§ 9. Generelt

Kommuneoverlegen kan endre forskriften ved å redusere omfang av tiltak tidligere dersom smittesituasjonen tillater det.

§ 10. Ansvar

Ringerike kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 11. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra og med fredag 12. mars 2021 og gjelder til og med torsdag 8. april 2021.