Årsaken er at måkene utløser rømningsalarmen og forstyrrer nattesøvnen til de innsatte.

Ringerike fengsel svarte på kritikken i fjor ved å uttale til Ringerikes Blad: «Neste år kan nye virkemidler bli tatt i bruk for å friste måker til å etablere seg andre steder enn i Ringerike fengsel.» Måkeplattformer ble nevnt som et mulig tiltak.

Nå viser det seg at dette var tomme ord. Ringerike fengsel fortsetter som før med fjerning av reir og egg som eneste tiltak, og skyver ansvaret for vernetiltak over på kommunen.

Helsefremmende effekt

Flere studier viser at dyr og natur har en helsefremmende effekt på mennesker, også på innsatte i fengsel. I 1975 ble det gjennomført en ettårig studie av to identiske avdelinger i et fengsel i Ohio, USA, for å vurdere effekten som dyr kan ha på de innsatte.

Den ene avdelingen hadde dyrehold, den andre ikke. Ved avdelingen som ikke hadde dyr var det åtte selvmordsforsøk.

Avdelingen med dyrehold hadde ingen selvmordsforsøk, bruken av medisiner ble halvert og det var reduksjon i vold blant de innsatte.

Ringerike fengsel ligger midt i et naturlig leveområde for fiskemåker. Dette gir fengselet en unik mulighet til å engasjere de innsatte i samfunnsnyttige oppgaver – som snekring av måkeplattformer for en utrydningstruet art. Et slikt grønt prosjekt kan samtidig gi helsemessig gevinst.

Dyrevennlige løsninger

Vi må klare å finne dyrevennlige løsninger på konflikter som oppstår når mennesker bygger seg inn på dyrenes leveområder. Måkene er truet av oss mennesker, av klimaendring, overfiske, nedbygging av natur og forstyrrelser.

Åtte av ti måkearter som hekker i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen, er rødlistet – fem som sårbare, to som sterkt truet og en som kritisk truet. Fiskemåken er klassifisert som sårbar og er definert som utrydningstruet.

I en slik situasjon bør alle gjøre sitt beste for å bidra til at måkene får en vellykket hekkesesong. I stedet for å bruke ressurser på å fortrenge måkene og hindre hekking, bør de tilbys alternative hekkeplasser i områder med lavt konfliktnivå. Dette bør også være mulig for Ringerike fengsel. Vi oppfordrer ledelsen til å samarbeide med viltforvaltning, ornitologer og dyrevernere om å finne gode løsninger for både måker og mennesker.

Fortrenger arter

Vi bør vise langt mer toleranse for naturens dyr og forståelse for de utfordringene de sliter med som følge av menneskelig ekspansjon og aktivitet.

Vi kan ikke fortsette å fortrenge andre arter og ødelegge for deres livsgrunnlag og livsmuligheter. Vi må lære oss å leve i fred med dem.

Innlegget er forelagt Ringerike Fengsel, men ledelsen ved fengselet ønsker ikke å kommentere.